PRIVACYVERKLARING Cirres B.V.                          Versie van 30 november 2018

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe Cirres B.V. (hierna: ‘Cirres’) en aan haar geaffilieerde ondernemingen omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van haar zakelijke relaties.

U kunt de privacyverklaring hier lezen printen en downloaden.

1. Toepassingsbereik. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle zakelijke relaties van wie Cirres persoonsgegevens verwerkt. De privacyverklaring strekt zich uit tot: (1) klanten en potentiële klanten die met Cirres contact hebben gelegd, of met wie Cirres contact heeft gelegd, dan wel wil leggen; (2) ontvangers van uitnodigingen, zoals voor evenementen of studiemiddagen bij Cirres; (3) ontvangers van commerciële e-mails van Cirres; (4) toeleveranciers van of dienstverleners aan Cirres; en verder alle personen die contact opnemen met Cirres of van wie Cirres persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking en opslag van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder mede begrepen: NAW, telefoonnummer, e-mailadres, persoonlijke website, tijdens een seminar verstrekte contactgegevens, IP-adres (wanneer de relatie de website van Cirres bezoekt), of gegevens die Cirres heeft gevonden via sociale media, zoals Linkedin. Cirres slaat de persoonsgegevens niet langer op dan nodig voor de hierna onder 3) vermelde doeleinden. Het criterium is opslag om te voldoen aan: (1) een wettelijke plicht en (2) het op verzoek van de relatie blijven onderhouden van contact, bijvoorbeeld in verband met het afronden of de transitie van de dienstverlening door Cirres.

 3. Doeleinden waarvoor Cirres persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. (1) Cirres verwerkt de persoonsgegevens van haar relaties voor zover nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht en het kunnen verrichten van juridische dienstverlening; (2) Cirres verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van facturatie voor de door haar verleende juridische diensten of betaling van aan haar verstrekte zaken of diensten; (3) Cirres gebruikt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en opdrachtnemers voor het leggen en onderhouden van contact; (4) Ingevolge een wettelijke verplichting verwerkt Cirres in een aantal gevallen van haar relaties identiteitsgegevens en maakt zij een kopie van het identiteitsbewijs.

4. Rechtsgrond voor verwerking. Cirres verwerkt de in paragraaf 3 vermelde persoonsgegevens op basis van: (1) toestemming van haar relatie (deze kan de relatie ook intrekken); (2) een overeenkomst of in de aanloop naar een overeenkomst; (3) een wettelijke verplichting; en (4) een gerechtvaardigd belang zoals geformuleerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5. Verwerkers. Cirres schakelt bij het verwerken van sommige persoonsgegevens dienstverleners in. Deze dienstverleners verwerken uitsluitend in opdracht van Cirres persoonsgegevens. Cirres sluit met deze dienstverleners een verwerkersovereenkomst, die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

6. Delen persoonsgegevens met derden. In de volgende gevallen deelt Cirres persoonsgegevens van relaties met derden: (1) wanneer een rechtelijke uitspraak haar verplicht tot het verstrekken van die persoonsgegevens aan derden, of (2) wanneer Cirres met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar organiseert.

7. Vragen of klachten? Vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Cirres kunnen worden gesteld respectievelijk gemeld bij de hierna vermelde contactpersoon. Relaties van Cirres hebben het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunnen zij bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door Cirres of vragen dit gebruik te beperken. Indien een klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt, wijst Cirres haar erop dat u zich kunt wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Aanpassingen. In voorkomend geval zal Cirres de privacyverklaring aanpassen aan wijzigingen in de regelgeving. Het is raadzaam dat u als relatie van Cirres met enige regelmaat de privacyverklaring op onze website checkt, om geïnformeerd te blijven over eventuele wijzigingen.

 

CONTACTPERSOON

Cirres is verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens. Ons adres is Radonstraat 300, 2718 TB ZOETERMEER. Contactpersoon: Patrick de Vreede bereikbaar op tel: 015-7640500.