Algemene voorwaarden van Cirres B.V.   December 2018

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID/DEFINITIES

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en verhuur van producten zowel stoffelijk als niet stoffelijk van aard, diensten en leveringen, alsook die inkopen van producten, dewelke hierna als ‘asset(s)’ geduid worden, door en aan Cirres B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nr. 27195139, hierna te noemen Cirres en/of de (dochter)ondernemingen die aan haar verbonden zijn als beschreven in het Burgerlijk Wetboek boek 2 art. 24 a t/m 24 b, aan derden gedaan, op alle door Cirres in opdracht van wederpartij gedane aanbiedingen, geleverde producten en/of verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord tussen Cirres en derden.

1.2 Onder de hier in deze voorwaarden genoemde ‘wederpartij’ dienen – afhankelijk van de context –   koper (zie nadere definitie), huurder, toeleverancier, opdrachtgever, gebruiker, alsmede de verkoper van “Assets” als beschreven in appendix 8 te worden verstaan, waarbij niet doorslaggevend is of de term met een hoofdletter is geschreven of niet.

1.3 Verder gelden de volgende definities voor leveringen van items/producten, zoals deze gelden voor Aanbiedingen door Cirres of diens toeleverancier en waarbij de status van deze item/producten wordt gemeld aan de Wederpartij:

a. “Nieuw”: het item/product is 100% nieuw en zit in een afgesloten doos met tape van de fabrikant. Item is mogelijk in eigendom geweest maar is 100% nieuw en nooit gebruikt;

b. “Nieuwe detailhandel koop”: nieuwe items/producten gekocht bij een distributeur of fabrikant, bedoeld voor wederverkoop en doorgaans vergezeld van een fabrieksgarantie;

c. “Nieuwe/open doos – mogelijk ontbreken sommige accessoires”: items/producten die mogelijk zijn geopend en waarin enkele onderdelen ontbreken. Deze producten kunnen deel uitmaken van de geannuleerde geconfigureerde orders of demovoorraad die niet zijn gebruikt maar in de originele verpakking zijn bewaard, en zijn eventueel onderhevig aan garantie. Deze items worden geleverd met een garantie;

d. “Niet gebruikt – verzegeld in de originele verpakking”: items/producten die nog nooit zijn gebruikt; het pakket is niet geopend; Het kan gaan om overtollige voorraad die al enige tijd is opgeslagen. In sommige gevallen is de fabrieksgarantie verlopen;

e. “Aanbieding”: elke aanbieding van Cirres, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte die wordt vervangen door een geldende (koop) bestelling (hierna te noemen: “de bestelling”) van de wederpartij;

f . “Koper”: de koper van de wederpartij; de rechtspersoon aan wie wederpartij de geleverde producten heeft verkocht – voor eigen gebruik of anderszins;

g. “Refurbished”: gebruikte items/producten waarvoor mogelijk een onderhoudscontract geldt. De items kunnen door de toeleverancier van Cirres zijn opgeknapt via een standaardprocedure en herpakt in een gewone doos;

h. “Gebruikte producten”: items/producten die zijn gebruikt; deze items worden geleverd met een garantie van 30 dagen. De leverancier is verplicht om de staat van gebruikte items/producten aan Cirres te beschrijven. Het is de beslissing van Cirres of hij het item/product wil kopen of niet;

i. “Hersteld in de fabriek / gecertificeerd als hersteld”: gebruikte items/producten getest en vernieuwd door de OEM. Deze items worden geleverd met een garantie;

j. “Groothandel”: gebruikte items/producten die in perfecte staat verkeren, verkocht door de OEM via geselecteerde partners. Deze artikelen worden geleverd met een OEM-garantie, in originele dozen en zijn te herkennen aan de letters WS achter het onderdeelnummer.

1.4 a. Cirres heeft verschillende bedrijfsactiviteiten op het gebied van automatisering en communicatietechnologie. Het karakter van de verschillende activiteiten draagt in zich dat deze algemene voorwaarden opgebouwd zijn uit een gemeenschappelijk gedeelte en een verbijzonderd gedeelte zijnde de appendices.
b. In de appendices worden ten behoeve van verschillende activiteiten met betrekking tot een aantal artikelen in deze voorwaarden bepalingen toegevoegd. Voor zover deze toegevoegde bepalingen afwijken van wat er in het gemeenschappelijke gedeelte daarover is opgenomen prevaleren de afwijkende bepalingen in de betreffende appendix.
c. In een aantal bepalingen in de appendices zijn verbijzonderingen opgenomen ten opzichte van dat wat in het gemeenschappelijke gedeelte generaal is bepaald. Deze verbijzonderingen dienen onder meer gelezen te worden als voorbeelden, maar daartoe niet beperkt, die de aanvullende werking van hetgeen in het gemeenschappelijke deel door Cirres wordt gesteld niet in de weg staan. Evenmin beperken zij niet de rechten van Cirres daar waar die niet in deze voorwaarden beschreven staan.

1.5 Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

1.6 Door de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zijn bij alle tussen wederpartij en Cirres gesloten en nog te sluiten overeenkomsten de toepasselijkheid van de door wederpartij gehanteerde en/of op enig moment ingebrachte algemene voorwaarden op het gebied van inkoop en/of anderszins uitgesloten.

1.7 Wanneer wederpartij in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennis neemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij Cirres daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven en voorcalculaties van Cirres zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 2.2 De door Cirres in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.

2.3 Cirres is aan deze bij sub 2.1 en 2.2 geduide opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens geen enkele aansprakelijkheid.

2.4 Alle aanbiedingen van wederpartij zijn definitief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5 Cirres behoudt zich het recht voor om aanbiedingen en bestellingen van wederpartij zonder opgave van redenen te weigeren, deze alleen onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

 

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Cirres, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin van het woord.

3.2 a. Alle door Cirres met wederpartijen gesloten overeenkomsten waarbij Cirres bijvoorbeeld koper of opdrachtgever is, zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door Cirres. b. Alle door Cirres met wederpartijen gesloten overeenkomsten waarbij Cirres bijvoorbeeld verkoper of opdrachtnemer is, zijn bindend na schriftelijke bevestiging van de opdracht door Cirres, dan wel doordat Cirres met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

c.Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Cirres eerst, nadat en voor zover deze door Cirres zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

d. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Cirres gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben genomen, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd.
e. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Cirres met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.
f. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Cirres overeenkomsten sluiten.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Cirres te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Cirres hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Cirres zou kunnen doen ontstaan.

3.4 Cirres is gerechtigd de met wederpartij gesloten overeenkomsten over te dragen, te vervreemden en/of te bezwaren zonder dat zij daarbij de toestemming van wederpartij nodig heeft. Een dergelijk handelen is wederpartij niet toegestaan.

3.5 Daar waar Cirres met wederpartij overeenkomt een dienst aan hem te leveren betreft deze dienst een inspanningsverplichting.

3.6 Cirres is vrij in haar keuze door wie zij de met wederpartij overeengekomen dienst laat verrichten. Zij is eveneens vrij in haar keuze deze persoon of personen en/of derde partij naar believen te vervangen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.7 In het geval dat Cirres als onderdeel van een overeenkomst aan wederpartij apparatuur en/of programmatuur levert en/of beschikbaar stelt, waarop door derden aan haar verleende licenties toepasselijk zijn, is de wederpartij onderworpen aan alle bepalingen van die licenties en vrijwaart hij Cirres tegen alle gevolgen van gebruik van die apparatuur en/of programmatuur strijdig met de bepalingen van die licenties.

3.8 In het geval dat Cirres als onderdeel van een overeenkomst voor en/of door Cirres ontwikkelde toepassingen op apparatuur en/of in programmatuur aan wederpartij levert en/of beschikbaar stelt, of waarvan de wederpartij anderszins kennis neemt, mogen deze door en/of zijdens wederpartij niet anders worden gebruikt dan voor het doel waarvoor de apparatuur en/of programmatuur hem is geleverd en/of ter beschikking is gesteld. Deze toepassingen mogen door wederpartij op geen enkele wijze verveelvoudigd of verspreid worden anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Cirres.

3.9Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient de wederpartij alle software en/of data van de door Cirres aangekochte “Assets” te verwijderen. Wederpartij vrijwaart Cirres voor alle aanspraken dienaangaande, zoals verlies en openbaring van gegevens. Wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor het veiligstellen van de data en/of software en dient alvorens tot levering over te gaan een back-up te maken. Cirres is op geen enkele wijze en in geen enkele vorm door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk voor het verlies van data en/of software.

3.10In het geval dat verwijdering van software en/of data door Cirres met wederpartij is overeengekomen betreft dit een inspanningsverplichting van Cirres. Daar waar verwijdering van software en/of data met wederpartij is overeengekomen, dan wel dat deze omwille van de door Cirres te verrichten werkzaamheden door haar noodzakelijk wordt geacht geschiedt deze verwijdering op grond van de haar beschikbare middelen en kennis. Cirres is jegens of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk indien op enig moment achteraf blijkt dat met de op dat moment beschikbare middelen en kennis het mogelijk blijkt om de verwijderde software en/of data geheel of gedeeltelijk gerecupereerd kan worden.

3.11Geschillen die toezien op de door wederpartij in “Assets” geleverde kwaliteit en/of kwalificaties staan dan de uitvoering van de door Cirres aan wederpartij verkochte dienst en de verplichtingen van wederpartij aangaande deze dienst niet in de weg. Het geeft wederpartij nimmer het recht om te mogen verrekenen en/of om die redenen de dienst niet af te nemen.

 

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID INCL. PRODUCTENAANSPRAKELIJKHEID

4.1 Cirres is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect, het gevolg is van het niet beantwoorden van de door haar en/of zijdens haar geleverde zaken en/of diensten, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Cirres is jegens wederpartij eveneens op geen enkele wijze aansprakelijk, bij het in gebreke blijven van haar leveranciers en evenmin is zij aansprakelijk voor schade als gevolg van grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

4.2 Voor zover wederpartij, dan wel de door hem ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen Cirres en wederpartij, is Cirres op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of diens ingeschakelde derde veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij.

4.3 Indien Cirres wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende producten en/of diensten, zulks met een maximum van Euro 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd Euro).

4.4 Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens Cirres niet op.

4.5 Voorwaarde voor het in ter beoordeling in behandeling nemen van verzoek tot schadevergoeding is dat wederpartij het ontstaan van schade direct en onverwijld schriftelijk, aangetekend en op voldoende gedetailleerde wijze aan Cirres meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding van de wederpartij jegens Cirres vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de schade, dan wel nadat deze redelijker wijze ontdekt had kunnen worden.

4.6 Ten aanzien van productenaansprakelijkheid geldt het volgende.

4.6.aWederpartij is aansprakelijk voor alle schade en verliezen die Cirres direct of indirect lijdt als gevolg van een defect in de items/producten als gevolg van een tekortkoming van wederpartij om zijn verplichtingen onder een order of de Overeenkomst na te komen, de van toepassing zijnde garantie(s) en/of deze algemene voorwaarden, of op grond van een onrechtmatige daad, een overtreding van de officiële veiligheidsvoorschriften of andere redenen die te wijten zijn aan of die onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij vallen.

4.6.b. Wederpartij neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich en zal Cirres, aan Cirres gelieerde ondernemingen en diens functionarissen, directeuren, werknemers, klanten, gebruikers en vertegenwoordigers (“gevrijwaarden”) vrijwaren van en schadeloos stellen voor en tegen alle vorderingen, juridische procedures, acties, verliezen, schade, claims of welke vorm van aansprakelijkheid ook, daaronder begrepen een vrijwaring voor de proceskosten, gerechtskosten en honoraria van advocaten (hierna te noemen: tezamen te noemen: “Schade”), voortkomend uit, veroorzaakt door, toerekenbaar aan of gerelateerd aan: i ) gebrekkige items/producten; ii) elke schending van enige vertegenwoordiging of garantie door wederpartij; iii) ieder verzuim van wederpartij in de uitvoering van diens verplichtingen of nalatig handelen; iv) een geschil, procedure of claim van een derde partij die op enigerlei wijze verband houdt met de verplichtingen van de wederpartij, of v) enig handelen of nalaten bij de uitvoering van een contract, hetzij door wederpartij zelf, of diens onderaannemers of werknemers. Indien op grond van aansprakelijkheid buiten schuld jegens derden op grond van buitenlands recht vorderingen worden ingesteld tegen Cirres die in de Overeenkomst tussen partijen niet mogen worden gewijzigd, zal wederpartij alsnog door middel van tussenkomst Cirres vrijwaren in dezelfde mate als wanneer Cirres rechtstreeks aansprakelijk zou zijn jegens de derde partij.

4.6.c. Wederpartij garandeert dat de items/producten geen inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, inclusief, zonder beperkingen, claims die voortvloeien uit octrooirechten, auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen noch enige andere inbreuk op intellectueel eigendom opleveren. Wederpartij stemt ermee in Cirres en diens gevrijwaarden te vrijwaren voor en tegen iedere (vermeende) claim van inbreuk op intellectueel eigendom, met inbegrip van alle kosten, schade en gemiste besparingen, voortvloeiend uit die claim, alsmede de kosten voor gevrijwaarde personen voor zover zij (moeten) voldoen aan enig voorlopig of permanent bevel; en voor alle andere kosten van verdediging (inclusief de honoraria en kosten van de advocaten), in verband met een schending van het voorgaande.

4.6.d.Wederpartij draagt ​​alle kosten en uitgaven – inclusief de juridische kosten die Cirres kan maken als gevolg van een van de omstandigheden waarnaar in dit artikel wordt verwezen.

4.6.e.Cirres behoudt zich het recht voor om afwikkeling met zijn wederpartijen en/of andere getroffen derden uit te voeren wanneer dit nodig is voor zakelijke doeleinden en zonder dat de aansprakelijkheid van Cirres op enigerlei wijze wordt beïnvloed door een dergelijke regeling. Wederpartij is verplicht zich te verzekeren en verzekerd te blijven tegen de aansprakelijkheid zoals bedoeld in dit artikel en staat Cirres de inspectie van de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen toe ​​op zijn eerste verzoek.

 

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

5.1 De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertijd en/of levertermijn van de door en/of zijdens Cirres te leveren producten en/of diensten is een grove indicatie van het streefmoment voor levering/realisatie en/of oplevering. Cirres streeft er naar deze zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zij is voor haar niet bindend.

5.2 Overschrijding, al dan niet ruimschoots, van de levertijd en/of levertermijn, door Cirres welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

5.3 a. Levering door en/of zijdens Cirres geschiedt af het bedrijf van Cirres of een andere door Cirres te bepalen plaats. Dit geldt ook wanneer er sprake is van niet stoffelijke producten zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, bij digitale communicatie.
Cirres is gerechtigd om bij overdracht van de door haar aan en/of zijdens wederpartij te leveren producten de overlegging van een geldig identiteitsbewijs van de ontvangstnemer, zijnde de wederpartij of de door hem ingeschakelde derde, te verlangen. Cirres is daarbij tevens gerechtigd om ten behoeve van haar administratie daarvan een kopie te maken en te archiveren.

b. Alle leveringen door wederpartij daarentegen geschieden franco aan het bedrijf van Cirres en/of een andere door Cirres te bepalen plaats.

5.4 a. Wanneer de door Cirres bij levering aangeboden producten of diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet in ontvangst worden genomen, dan is wederpartij automatisch in verzuim en staan de aangeboden producten en/of diensten gedurende 8 dagen voor rekening en risico ter beschikking van wederpartij. Na genoemde periode heeft Cirres, ter compensatie van de door haar geleden en nog te lijden schade, het recht om het totaalbedrag dat wederpartij ter zake de litigieuze transactie bij tijdige nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met alle dientengevolge door wederpartij veroorzaakte kosten en achterstallige rente op wederpartij te verhalen, zonder dat dit nog enige nadere ingebrekestelling en/of leveringsplicht van de litigieuze producten behoeft.

b. Ongeacht of Cirres gebruik maakt van haar voornoemd recht op compensatie van geleden en/of te lijden schade heeft zij, enkel door het verloop van de voornoemde beschikbaarheidstermijn van 8 dagen, het recht om vrijelijk over de litigieuze producten te beschikken en deze al dan niet te vervreemden.

5.5 Wederpartij dient er voor zorg te dragen dat de bij of zijdens hem te gebruiken ruimte voor de met Cirres overeengekomen dienstverlening op een adequate wijze is toegerust om een voorspoedige levering en/of installatie door Cirres mogelijk te maken. Is er van de hier voornoemde omstandigheden geen sprake, geheel of gedeeltelijk, dan is Cirres gerechtigd het bepaalde in art. 10 van het gemeenschappelijke gedeelte toe te passen, dan wel wederpartij de kosten van de opgelopen vertraging en/of de te verrichte aanpassingen in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

6.1 De wijze van transport en de keuze van het transportmiddel is aan Cirres.

6.2 a. Het transport van de bij Cirres bestelde, gerepareerde en/of onderhouden producten geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Het transport van producten van wederpartij aan Cirres, ook in het geval van Assets-aankopen als beschreven in appendix 8, geschiedt eveneens voor rekening en risico van wederpartij, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen..

c. Ook wanneer Cirres het transport heeft geregeld en de kosten van het transport door Cirres worden voorgeschoten en/of worden gedragen, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

6.3 Wederpartij draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het object waar de producten/diensten door en/of zijdens Cirres dienen te worden geleverd en/of te worden opgehaald. Indien het object, zulks naar oordeel van Cirres, niet goed bereikbaar is kan Cirres door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze worden verplicht de producten alsnog te leveren.

Werkt Cirres echter alsnog mee aan de levering van de producten, dan is Cirres gerechtigd om de meerkosten die zij daarvoor moet maken aan wederpartij in rekening te brengen.

6.4 a. De aan wederpartij te leveren producten worden uitsluitend op begane grond afgeleverd. De bij wederpartij door Cirres op te halen producten dienen op het tijdstip van ophalen goed bereikbaar op de begane grond gereed te staan.
b. Indien producten anders dan op de begane grond dienen te worden bezorgd dan wel te worden opgehaald kan Cirres daar door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze toe worden verplicht. Indien Cirres er aan meewerkt om anders dan op de begane grond te leveren dan wel op te halen dan is zij gerechtigd om de daaraan verbonden extra kosten aan wederpartij in rekening te brengen en zijn de risico’s eveneens geheel voor rekening van wederpartij.

c. Indien wederpartij ten tijde van de aflevering dan wel het ophalen niet aanwezig is en/of niet in staat blijkt te zijn om de producten in ontvangst te nemen, dan wel ter beschikking te stellen of anderszins daarop in gebreke blijft, dan heeft Cirres het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht, dan wel leverplicht van wederpartij op het door de vervoerder dan wel Cirres opgegeven adres. Dit nadat wederpartij middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld. De hieraan verbonden extra kosten zijn geheel voor rekening van wederpartij.

6.5 a. Bij aankomst/ in ontvangstneming der producten dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de producten zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan producten of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen.

b. Door ondertekening zonder aantekening van protest van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Cirres/vervoerder, verklaart wederpartij de producten in goede staat te hebben ontvangen.
c. Indien wederpartij de producten in ontvangst neemt, maar verzuimt het ontvangstbewijs verstrekt door of namens Cirres/vervoerder te ondertekenen, verklaart wederpartij daarmede de producten in goede staat te hebben ontvangen.

6.6 Indien Cirres aan wederpartij toestaat om de door Cirres en/of zijdens haar geleverde producten geheel of gedeeltelijk aan haar en/of aan haar leverancier te mogen retourneren, dan is dit enkel toegestaan op basis van de “RMA en condities”, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Cirres is gerechtigd de inhoud van de “RMA en condities” procedure eerst voorafgaand aan de retournering kenbaar te maken, zonder dat dit de toepasselijkheid van deze bepaling in de weg staat. Alsdan is deze bepaling evenmin voor vernietiging vatbaar.

6.7 a. Indien wederpartij producten strijdig met de “RMA en condities” retourneert, dan heeft Cirres het recht de ontvangst daarvan te weigeren of ze alsnog in ontvangst te nemen zonder dat wederpartij daaraan ook maar enig recht mag ontlenen.
b. Cirres heeft het recht om de producten in het geval van sub 6.7a ter meerdere zekerheid onder zich te houden, het recht om deze producten alsnog op kosten en risico van wederpartij wederom aan hem te zenden, het recht om deze producten voor afhaling aan wederpartij aan te bieden, al dan niet na betaling door wederpartij van haar openstaande vorderingen op hem en Cirres heeft het recht om na verloop van 4 weken indien wederpartij in enig opzicht jegens haar in gebreke is gebleven de geretourneerde producten te verkopen, te vervreemden dan wel te (laten) vernietigen.

 

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

7.1 a. Voor iedere opdracht stelt Cirres afzonderlijk een prijs of een tarief in Euro’s vast (voor zover van toepassing te vermeerderen met BTW), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Cirres te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten.
c. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Cirres gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Cirres is eveneens gerechtigd om de prijs bij lopende overeenkomsten op enig moment, zulks te harer keuze, aan te passen met een inflatiecorrectie volgens de Nederlandse of de Europese consumentenprijsindex CPI.

7.2 Onder de prijs of het tarief vallen niet overheidsheffingen (belastingen) en/of heffingen van andere instanties, met inbegrip van boetes, dwangsommen, verzekeringspremies, etc.

7.3 Cirres is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

7.4 Cirres behoudt zich het recht voor afhaal- en/of verzendkosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Cirres toegezonden facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

8.2 Betaling van huursommen geschiedt uitsluitend voor aanvang van de huurperiode, met een maximum betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

8.3 Cirres is bevoegd haar opeisbare vorderingen, met inbegrip van meerwerk, jegens wederpartij te verrekenen met opeisbare schulden aan wederpartij, of een andere entiteit behorende bij de groep of organisatie van wederpartij. Wederpartij doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

8.4 Facturen van wederpartij en/of zijdens wederpartij die Cirres later dan zes maanden na aflevering van de producten van wederpartij ontvangt worden niet geaccepteerd. Door verloop van de in dit lid vermelde periode vervalt het recht van wederpartij op betaling.

8.5 Cirres is gerechtigd om orders die in gedeelten worden uitgevoerd, ook per zulke gedeelten te factureren en de betaling ervan overeenkomstig het hiervoor bij art. 8 gestelde te verlangen.

8.6 Indien wederpartij machtiging heeft gegeven het totaalbedrag van de bestelling automatisch van zijn rekening te incasseren, dan betreft dit een eenmalige en onherroepelijke incasso-opdracht. Echter bij mislukken van de incasso is Cirres gerechtigd voor rekening van de wederpartij een hernieuwde incasso-opdracht te plaatsen.

8.7 Indien de kredietwaardigheid van wederpartij daartoe aanleiding geeft, heeft Cirres het recht nadere zekerheid te verlangen. Zolang die zekerheid door wederpartij niet wordt gegeven heeft Cirres het recht de werkzaamheden en/of de levering op te schorten, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.

 

ARTIKEL 9: RECLAMES

9.1 a. Eventuele reclames, zowel op levering van producten door Cirres, als op de door haar verleende diensten en op haar factuurbedragen, dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de respectievelijke producten, diensten en/of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Cirres te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben.

b. Daar waar is overeengekomen, dat het transportrisico bij Cirres ligt, dienen de reclames als gevolg van het transport van de geleverde producten door en/of zijdens wederpartij binnen 2 werkdagen te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Voor zover de schade geacht wordt terstond bij het in ontvangst nemen zichtbaar te zijn, dient de schade tevens vermeld te zijn op een door of zijdens wederpartij getekende vrachtbrief/afleverbewijs.

9.2 Voor zover er bij de ingediende reclame sprake is van het retour zenden van producten zijn daarop de “RMA en condities” van Cirres van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De “RMA en condities” treft wederpartij in de appendix van de “RMA en condities” in deze voorwaarden aan. Deze condities zijn tevens bij Cirres opvraagbaar.

9.3 Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte producten.
9.4 Aan het in behandeling nemen van een reclame, en/of het goedkeuren van de RMA-aanvraag door Cirres kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Het reclameren ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Cirres.

9.5 Wederpartij is niet alleen verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende zaken en/of diensten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade, maar ook gehouden om direct op eerste verzoek binnen de redelijke termijn van 10 werkdagen volledige medewerking aan Cirres te verlenen bij de afwikkeling van de reclame.

9.6 Reclames van wederpartij ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als onder meer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen 7 dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij Cirres te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van wederpartij vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. 9.7 Wanneer ingediende reclames van wederpartij niet voldoen aan het boven gestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Cirres kan alsdan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze en in geen enkele vorm voor de gepretendeerde reclame en de gevolgen daarvan aansprakelijk worden gesteld.

9.8 Wanneer Cirres van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling, in relatie tot de waarde van het klachtwaardig geleverde, uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, ofwel het geleverde deugdelijk te herstellen, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan Cirres het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Cirres.

9.9 Cirres is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Cirres, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

9.10 Cirres heeft het recht om retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn te weigeren. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden, uitsluitend onder de toepasselijkheid van de “RMA condities” (zie art. 6.6 en 6.7) en voor zijn rekening en risico.

9.11 Cirres heeft het recht wederpartij kosten in rekening te brengen voor de extra kosten die zij gemaakt heeft met betrekking tot het behandelen van onterecht door haar en/of zijdens haar ingediende reclames.

 

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

10.1 Cirres heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot een, meerdere en/of alle door Cirres uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden en/of uit andere hoofde, te voldoen, om haar verplichtingen jegens wederpartij geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden, zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Cirres toekomende rechten.

10.2 Cirres heeft dit recht als bij 10.1 genoemd ook, indien er bij wederpartij sprake is van; strafbare handelingen die de zakelijke relatie met Cirres alsmede de goede naam en faam van Cirres beïnvloeden, een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten, beslaglegging, dan wel een, naar de maatstaven van Cirres, dreiging van één of meerdere van deze omstandigheden met inbegrip van een belastingachterstand. Alle vorderingen van Cirres op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar, zonder dat dit nog enige nadere in verzuim- en/of ingebrekestelling behoeft.

10.3 Indien wederpartij de door hem met Cirres gesloten overeenkomst(en) wenst te beëindigen/annuleren, dan is Cirres gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van Cirres, annulering/ontbindingskosten verschuldigd van minimaal 30% van de financiële waarde van de overeenkomst.
Cirres heeft dit recht ook bij omstandigheden als genoemd bij 10.1.

10.4 Bij annulering dan wel opzegging van verhuur- en/of abonnementsovereenkomsten is wederpartij minimaal de resterende termijnen uit de litigieuze overeenkomst verschuldigd met een minimum van 50% van de oorspronkelijke financiële waarde van de overeenkomst.

10.5 Cirres heeft in alle in art. 10 genoemde gevallen bovendien het recht om alle door haar en/of zijdens haar op enige wijze en/of in enige vorm geleden en/of nog te lijden schade op wederpartij te verhalen.

10.6 Cirres kan in alle in artikel 10 genoemde gevallen door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor alle directe en indirecte gevolgen die men bij alle door dit artikel ingegeven handelingen van Cirres ondervindt.

10.7 Cirres heeft het recht de uitvoering van de met wederpartij gesloten overeenkomst voort te zetten, dan wel de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten tot na het moment van haar goedkeuring, voor zover de uitvoering en/of voortzetting dit naar haar inzicht behoeft.

 

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE – OF NIET-BETALING

11.1 Indien de betaling van de door Cirres toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn vanaf de factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

11.2 Cirres, heeft bij te late- of niet-betaling het recht om de wederpartij, zonder nadere ingebrekestelling, over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan. Dit onverminderd de aan Cirres verder toekomende rechten, waaronder het recht om alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incasso- kosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van Euro 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig Euro) bij wederpartij in rekening te brengen.

11.3 Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet bepaald heeft, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

 

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1 Zolang een wederpartij aan Cirres geen volledige betaling van alle door Cirres aan hem geleverde producten, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven alle geleverde producten het onbetwiste eigendom van Cirres.

12.2 De wederpartij is gehouden voor zorgvuldige behandeling van het geleverde zorg te dragen en deze tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en mist het recht het geleverde anders dan na schriftelijke toestemming van Cirres te verkopen en/of doorleveren, bezwaren, verhuren, in gebruik te geven en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang wederpartij niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Cirres heeft voldaan.

12.3 Indien en zolang Cirres eigenaar van het geleverde is, zal wederpartij Cirres onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer het geleverde in beslag wordt en/of dreigt te worden genomen, of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het geleverde. Bovendien zal wederpartij Cirres (in dat geval) mededelen waar het geleverde, waarvan Cirres eigenaar is, zich bevindt. Bij beslag of (voorlopige) surseance van betaling zal wederpartij onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder respectievelijk de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms-)rechten van Cirres. Wederpartij staat er voor in dat een beslag op de zaken onmiddellijk wordt opgeheven.

12.4 Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte producten en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Cirres zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de producten of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Cirres zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Cirres geleden of nog te lijden schade, waaronder begre- pen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

12.5 Bij terugname van onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten die informatie dragende eigenschappen bezitten, is Cirres door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk voor het verlies van de daarop aanwezige informatie, software, programmatuur en dergelijke. Evenmin is zij gehouden deze informatie op te slaan en/of te bewaren. Cirres heeft het recht om, zonder ook maar op enigerlei wijze jegens wederpartij of zijdens wederpartij aansprakelijk gehouden te kunnen worden, op ieder haar gewenst moment, de daarop aanwezige informatie geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of te vernietigen.

12.6 Cirres behoudt zich het recht voor om producten, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden, ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur, databestanden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Cirres heeft voldaan.

12.7 Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Cirres het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren, zonder wederpartij vooraf in kennis te moeten stellen.

 

ARTIKEL 13: OVERMACHT

13.1 Overmacht ontslaat Cirres van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren zijdens Cirres worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Cirres, zoals maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, uitval van elektriciteit, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, IT of telecom-storing of -uitval, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc. Cirres is van haar verplich-tingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc.

13.2 In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Cirres gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter beoordeling van Cirres, zonder dat Cirres ook maar op enigerlei wijze door of zijdens wederpartij aansprakelijk gehouden kan worden. Wederpartij zal van de ten deze door Cirres genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

 

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE – INDUSTRIËLE-EIGENDOMSRECHTEN, BEELDRECHTEN EN ONTWERPBESCHERMING

14.1 Tenzij anders overeengekomen conform het bepaalde in 14.2, behoren de intellectuele en industriële eigendomsrechten, beeldrechten en ontwerpbescherming van alle door Cirres met inbegrip van de ten behoeve van wederpartij vervaardigde producten en diensten etc. Cirres toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën, geheel/of ten dele, van Cirres is ten strengste verboden, tenzij Cirres hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Cirres, ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

14.2 Overdracht van een recht van intellectueel eigendom door Cirres aan wederpartij kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk plaatsvinden.

14.3 Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectueel eigendom ten aanzien van specifiek voor wederpartij ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op wederpartij, tast dit het recht of de mogelijkheid van Cirres niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende, onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, voorbereidend materiaal, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen etc. zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast dit het recht van Cirres aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de wederpartij zijn of worden gedaan.

14.4 Alle rechten van intellectueel eigendom op grond van de op een overeenkomst ontwikkelde of aan wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Cirres, diens licentiegever, diens toeleverancier. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijke tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend, voor zover nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst. Een aan wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

14.5 Wederpartij zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijk karakter dan wel betreffende auteursrechten merken handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

14.6 Wederpartij garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Wederpartij vrijwaart Cirres tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

14.7 Cirres is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk met de wederpartij is overeengekomen.

14.8 Indien wederpartij zich niet aan het onder hiervoor bij 14.1 t/m 14.7 gestelde houdt, maakt Cirres zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal Euro 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd Euro) per dag, of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt. Voorgaande onverminderd alle overige rechten zoals het recht op het verhalen van schade op wederpartij en/of de aan hem te relateren derde.

 

ARTIKEL 15: PRIVACY, VERTROUWELIJKHEID, BEVEILIGING, NON-CONCURRENTIE

15.1 Op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor Cirres als verantwoordelijke dient te gelden is de privacyverklaring van Cirres van toepassing. Deze is onder meer te raadplegen op de website van Cirres (www.Cirres.com)

15.2 De wederpartij is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming  voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Cirres aan wederpartij verleende dienst worden verwerkt. Wederpartij staat er voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de betrokken persoonsgegevens plaatsvinden in overeenstemming met de verplichtingen van een verantwoordelijke onder de AVG, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Wederpartij vrijwaart Cirres tegen elke rechtsvordering van derden in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst, tenzij en voor zover sprake is van hoofdelijke verantwoordelijkheid als voorzien in de AVG voor Cirres als verwerker van de persoonsgegevens.

15.3Wederpartij zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen, in stand houden en indien nodig aanpassen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Bedoelde maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

15.4 Wederpartij zal persoonsgegevens waarvan Cirres verwerker is uitsluitend in Nederland verwerken.

15.5 Wederpartij instrueert zijn (eigen of ingehuurde) medewerkers opdat zij niet in strijd handelen met de Verwerkersovereenkomst.

15.6 Wederpartij zal de Data Protection Officer of diens equivalent van Cirres onverwijld op de hoogte stellen van beveiligingsincidenten door dit beveiligingsincident te melden aan het overeengekomen adres. Onder incident wordt hier in ieder geval verstaan een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens.

15.7 Wederpartij en Cirres  zullen elkaar op de hoogste stellen van aankomende wijzigingen in wet- en regelgeving en in onderling overleg tot de gewenste dan wel noodzakelijke aanpassingen komen in bijvoorbeeld de te treffen beveiligingsmaatregelen.

15.8 Indien en voor zover Cirres in opdracht van de wederpartij persoonsgegevens dient te verwerken, zullen partijen een verwerkersovereenkomst aangaan.

15.9 Cirres is gerechtigd wederpartij toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen en de toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Wederpartij behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg. Cirres is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Cirres.

15.10 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle van Cirres ontvangen gegevens waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Wanneer wederpartij vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal hij deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en op een adequate wijze beveiligen. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

15.11 Bij overtreding van hetgeen in 15.10 is bepaald, is de wederpartij gehouden tot het vergoeden van de hieruit voorvloeiende schade. Bovendien is wederpartij per overtreding een direct opeisbare boete van Euro 25.000,00 (vijfentwintigduizend Euro) verschuldigd. Per dag dat de overtreding voortduurt, verbeurt wederpartij een som van Euro 5.000,00 (vijfduizend Euro) aan Cirres.

15.12 Wederpartij is niet gerechtigd om tijdens de duur van de overeenkomst en/of de zakelijke relatie tussen Cirres en wederpartij en binnen 1 jaar aansluitend daarna pogingen te ondernemen, ook niet via derden, om de persoon/personen die namens Cirres ten behoeve van wederpartij werkzaamheden verricht voor deze en/of min of meer soortgelijke werkzaamheden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cirres aan zich te binden en/of aan een aan hem gelieerd bedrijf/instelling/entiteit; niet als werknemer en niet als zelfstandige en ook niet wanneer deze door een derde als gedetacheerde ter beschikking wordt gesteld op straffe, van één jaarsalaris, met een minimum van Euro 25.000,00 (vijfentwintigduizend Euro) plus Euro 5.000,00 (vijfduizend Euro) per dag dat de overtreding voortduurt de welke terstond op het moment van constatering, zonder rechterlijke tussenkomst, door Cirres opeisbaar is zonder dat dit nog enige nadere in verzuim- en/of ingebrekestelling behoeft.

Dit overigens onverminderd de overige rechten en aanspraken bijvoorbeeld het verhaal van geleden en nog te lijden schade, maar daartoe niet beperkt die Cirres op wederpartij kan doen gelden en onverminderd de rechten die Cirres op deze persoon kan doen gelden.

 

ARTIKEL 16: GARANTIES

Zonder af te doen aan hetgeen is bepaalde in Appendix 10, geldt ten aanzien van garanties het volgende:

16.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verleent Cirres voor door haar geleverde zaken slechts die garantie die zij van de fabrikant c.q. toeleverancier (verder fabrikant) heeft verkregen. In die gevallen wordt aan wederpartij garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule, van fabrikant, die bij de producten zijn mede geleverd. De wederpartij dient zich voor een beroep op een dergelijke “Fabrieksgarantie” te wenden tot de fabrikant.

16.2 Voor zover fabrikant met Cirres is overeengekomen de afhandeling van de garantie (deels) via Cirres te laten uitvoeren, dan wel Cirres met wederpartij uitdrukkelijk is overeengekomen, dat Cirres eventuele beroepen op Fabrieksgarantie namens wederpartij met de fabrikant regelt en wederpartij zich conform de “RMA en condities” tot Cirres wendt, zal Cirres slechts als intermediair tussen wederpartij en de fabrikant optreden. In deze gevallen zijn de “RMA en condities” als beschreven in appendix 9 van toepassing. Cirres draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de duur en/of kwaliteit van de Fabrieksgarantie.

16.3 Wordt er direct vanuit Cirres garantie aan wederpartij verleend, dan kan daar alleen sprake van zijn wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk door Cirres met wederpartij is overeengekomen.
In dat geval zijn daarop de garantievoorwaarden als beschreven in appendix 10 van toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, bijvoorbeeld middels de bij het garantiebewijs van Cirres geleverde garantiebepalingen alsdan functioneren de in appendix 10 genoemde voorwaarden in aanvulling daarop. In het geval van tegenstrijdigheden prevaleren de bepalingen in het garantiebewijs.

16.4 Daar waar er sprake is van Fabrieksgarantie en wederpartij doet daar een beroep op, dan kan eerst na definitieve vaststelling van de aard van de klacht door of zijdens de garantieverstrekker worden bepaald of de klacht op het geleverde product onder de toepasselijkheid van de Fabrieksgarantie valt.

16.5 Valt de klacht niet onder de toepasselijkheid van de Fabrieksgarantie en Cirres heeft op verzoek van en/of zijdens wederpartij dan wel van en/of zijdens de fabrikant voorafgaand aan de definitieve vaststelling vervangende producten aan wederpartij geleverd, dan heeft Cirres het recht om over de duur dat wederpartij het vervangende product onder zich heeft, met inbegrip van het retourtransport, wederpartij daarvoor kosten in rekening te brengen, welke gelijk liggen aan de normaal voor dat product geldende huurpenningen bij Cirres.

16.6Ten aanzien van producten geldt het volgende ten behoeve van Cirres.

16.6.a Indien er geen expliciete garantie- of garantieperiode is overeengekomen, geldt een periode (van):

(i)  90 dagen na levering gelden voor de items/producten genoemd onder artikel 1.3.g;

(ii) 30 dagen na levering zijn van toepassing op de items/producten genoemd onder artikel 1.3.h;

(iii) een jaar na de levering geldt voor de items genoemd onder artikel (en) 1.3.a, 1.3.b, 1.3.c, 1.3.d en 1.3.i; en

(iv) gelijk aan de OEM-garantie geldt voor de in artikel 1.3.j genoemde items/producten.

16.7. Voor items/producten die bestemd zijn om in, op of aan andere items/producten te worden verwerkt, begint de garantie of garantieperiode niet eerder dan op de dag van verwerking.

16.8. Indien de items/producten bestemd zijn om te worden doorverkocht, vangt de garantie of garantieperiode pas aan op de dag dat de items/producten door de koper zijn ontvangen.

16.9. In geval van reparatie of vervanging tijdens de garantie-/garantieperiode, zal een nieuwe garantie/garantieperiode worden vastgesteld voor de gerepareerde of vervangen onderdelen en voor alle andere items/producten die als gevolg van het defect onbruikbaar waren. De nieuwe garantie / garantieperiode gaat in vanaf het moment van ingebruikname of het in gebruik nemen van de zaken na reparatie of vervanging van de items/producten.

16.10. Wederpartij garandeert dat het de toelating heeft van de merkeigenaar om de geleverde items binnen Europa en de Europese Unie te verkopen. Het is wederpartij niet toegestaan om aan Cirres geleverde items/producten terug te halen als blijkt dat hij niet bevoegd was om de items/producten te (door-) verkopen.

16.11. Wederpartij is zich ervan bewust dat Cirres de items/producten verzendt naar zijn klanten en kopers over de hele wereld. Dit maakt echter een claim door Cirres niet ongeldig onder enige garantie/garantie of vanwege non-conformiteit, en wederpartij zal in dat geval de gebreken verhelpen in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel. Cirres heeft het recht om de garantie- en garantierechten op elk gewenst moment aan zijn klanten en kopers toe te wijzen.

 

ARTIKEL 17: PROEF- EN/OF ZICHTZENDINGEN

17.1 Uitsluitend indien Cirres dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens Cirres aangeboden en afgeleverde producten beschouwd worden als proef- en of zicht- zending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Cirres aan te geven doelein- den.

Voor deze producten geldt dat ze door Cirres in bruikleen aan wederpartij zijn verstrekt, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

17.2 Wederpartij is verplicht om de door haar onder de toepasselijkheid van dit artikel ontvangen producten op eerste verzoek van Cirres, met in achtneming van de te dezer zake door haar met wederpartij gesloten overeenkomst en/of kennisgeving door Cirres, aan Cirres te retourneren. Ook hier geldt dat de producten alsdan onder de “RMA en condities” aan Cirres dienen te worden geretourneerd en dat het retour zenden geschiedt voor rekening en risico van wederpartij.

17.3 Indien wederpartij de hiervoor bij artikel 17 bedoelde producten niet binnen de redelijke termijn van 10 werkdagen dan wel niet binnen de met Cirres uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen termijn heeft geretourneerd, heeft Cirres het recht om de betreffende producten als aan wederpartij verkocht te mogen beschouwen en deze wederpartij tegen nieuwwaarde te factureren.

 

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

18.1 Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Cirres te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Cirres.

18.3 Het staat Cirres evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij gevestigd is. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder 18.2 gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij.

18.4 De toepasselijkheid van hetWeens Koopverdrag is uitgesloten.

18.5 Indien enig artikel of sub. artikel van deze “Algemene Voorwaarden” strijdig is met de wet en/of dwingend recht en daardoor geen werking heeft, dan wel dat het niet door Cirres wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

 

19. EXPORT CONTROLE

19.1 Als onderdeel van de Overeenkomst zal wederpartij aan Cirres direct  alle (reserve) onderdelen, accessoires, documenten, inclusief maar niet beperkt tot een REACH-verklaring inclusief ondersteunend rapport (en) leveren, een CE-verklaring inclusief ondersteunende rapporten die de naleving van de relevante EU-richtlijnen aantonen.

19.2Voorts conformeert wederpartij zich aan de relevante wetgeving (bijvoorbeeld EMC en RoHS), een IEC 60825-certificaat of een equivalent daarvan, een IEC 60950-certificaat of gelijkwaardig een toetredingsnummer inclusief bevestigingsbrief en andere bijlagen of documenten behorend tot de items of opgevraagd door Cirres.

19.3 Wederpartij zal voldoen aan alle toepasselijke exportcontrole-, douane- en buitenlandse handelsregelingen (hierna: de “Foreign Trade Regulations” of FTR) en moet Cirres actief informeren zonder onnodige vertraging op alle informatie en gegevens die Cirres nodig heeft om te voldoen aan alle buitenlandse handel. Verordeningen in geval van export en import evenals wederuitvoer, inclusief maar niet beperkt tot:

19.3.a. alle van toepassing zijnde exportlijstnummers, inclusief het Export Control Classification Number volgens de US Commerce Control List (ECCN);

19.3.b. de statistische productencode volgens de huidige grondstoffenclassificatie voor statistieken van de buitenlandse handel;

19.3.c. de codering van het HS (geharmoniseerd systeem);

19.3.d. het land van herkomst (niet-preferentiële oorsprong);

19.3.e. Leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong (in het geval van Europese leveranciers) of preferentiële certificaten (in geval van niet-Europese leveranciers);

19.3.f. Een toetredingsnummer van de Food and Drug Administration van de Verenigde Staten van Amerika (FDA).

19.4. In geval van schending van de verplichtingen waarnaar in dit artikel wordt verwezen, is wederpartij volledig aansprakelijk voor alle kosten en/of schade die voortvloeit uit een dergelijke schending en vrijwaart hij Cirres voor iedere claim en de daaruit voortvloeiende schade en kosten van een derde partij op basis van een dergelijke schending.

 

APPENDICES ALGEMEEN:

Cirres verwijst naar het door haar gestelde bij artikel 1.3 aangaande de toepasselijkheid van in de appendices vermelde aanvullende activiteiten en/of werkzaamheden. b. De activiteiten die in de appendices zijn opgenomen zullen per overeenkomst van toepassing zijn en betreffen de volgende activiteiten:

 1. Dienstverlening
 2. Detachering en consultancy
 3. Reparatie, onderhoud en support
 4. Software en/of programmatuur
 5. Software as a service
 6. Cloudoplossingen en hosting
 7. Verhuur apparatuur
 8. Assets
 9. Return material authorisation en condities
 10. Algemene garantievoorwaarden

APPENDIX 1: DIENSTVERLENING

1.1 De hier bedoelde dienstverlening ziet toe op alle niet in de overige appendices genoemde vormen van dienstverlening, waaronder, maar niet beperkt tot, projectmatig ontwerpen, realiseren en/of installeren van geautomatiseerde infrastructuren, werkomgevingen op het gebied van hardware en/of software en vormen van telecommunicatie.

1.2 Afspraken betreffende serviceniveaus (Service Level Agreement) dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Wederpartij zal Cirres steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan. Het informeren door wederpartij ontslaat hem niet van het bepaalde bij 5.5 “levertijd en plaats van levering” in het gemeenschappelijke gedeelte van deze voorwaarden.

1.3 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten, dat de vooraf door Cirres aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Cirres zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door wederpartij te leveren tegenbewijs zal de door Cirres gemeten beschikbaarheid steeds als volledig bewijs gelden.

1.4 Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zijn Cirres en haar medewerkers gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van wederpartij op te volgen. Cirres en haar medewerkers zijn echter niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden door wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven en condities van Cirres.

1.5 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering ervan door een bepaalde persoon, is Cirres steeds gerechtigd al dan niet na overleg met wederpartij deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.

1.6 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Cirres gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

1.7 Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat voorafgaand aan het begin van de werkzaamheden een goede, toegankelijke en volledige back-up aanwezig is. Wederpartij dient er voor zorg te dragen dat, deze indien noodzakelijk voor de goede uitvoering van de te verrichten diensten, op eerste verzoek van Cirres en/of de door Cirres ingeschakelde derde voor haar beschikbaar is.

1.8 Indien Cirres dienstverlening verricht op basis van door wederpartij aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens overeenkomstig de door Cirres te stellen voorwaarden door wederpartij worden voorbereid en voor rekening en risico van wederpartij worden aangeleverd. Wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Cirres ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Cirres verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Cirres.

1.9 Daar waar Cirres met wederpartij overeenkomt de dienstverlening op locatie voor hem te verrichten, zullen deze werkzaamheden op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.30 uur worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alsdan heeft zij het recht om het even welke reden dan ook de door of zijdens haar te verrichten dienstverlening buiten deze uren te doen laten plaatsvinden en/of voort te zetten. Alsdan geldt een verhoogd uurtarief tot een maximum van 200%.

1.10 Cirres is gerechtigd om wederpartij kosten, met inbegrip van de gemaakte reis- en verblijfskosten en kosten wegens verloren tijd, in rekening te brengen, indien Cirres naar haar inzicht door toedoen van wederpartij, dan wel door toedoen zijdens wederpartij, niet dan wel in onvoldoende mate in de gelegenheid gesteld wordt om haar dienstverlenende werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip uit te voeren.

1.11 Indien het tijdstip en/of de locatie van de te verrichten dienstverlening aanleiding geeft tot het maken van reis- en/of verblijfskosten, zulks ter beoordeling van Cirres, dan is zij gerechtigd om deze kosten bij wederpartij in rekening te brengen.
Bij werkzaamheden verricht in het buitenland geldt daarnaast dat alle, om het even door welke overheidsinstantie dan ook van het betreffende land, in rekening gebrachte lasten/rechten, belastingen en dergelijke voor rekening en risico van wederpartij komen.

1.12 Indien Cirres in het kader van haar dienstverlening aan wederpartij op enig moment producten onder zich heeft dan geschiedt dit voor risico van wederpartij.

1.13 Onverminderd de artikelen “overmacht” en “aansprakelijkheid” in het gemeenschappelijke gedeelte van deze algemene voorwaarden is Cirres en het hiervoor bij 1.15 in deze appendix genoemde voor haar dienstverlening verder, onder meer maar daartoe niet beperkt, op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk in geval van:

a) onbehoorlijk gebruik of inadequate voorbereiding van de locatie;

b)  wijzigingen of inadequaat systeemonderhoud, dat niet door Cirres, dan wel zonder toestemming van Cirres zijn uitgevoerd;

c)  gebreken en/of andere beperkingen, veroorzaakt door niet-Cirres producten die van invloed zijn op de werking van de systemen waarvoor Cirres ondersteuning of service levert;

d)  data-verlies of downtime van systemen;

e)  kwaadaardige programmatuur (bijv. virus, worm enz.) die niet door Cirres is geïntroduceerd of waartegen wederpartij niet de in redelijkheid te verwachten beschermingsmaatregelen heeft getroffen bijvoorbeeld in de vorm van up to date virus bescherming en firewall software;

f)  verkeerd gebruik, nalatigheid, ongeval, brand- of waterschade, stroomstoringen, transport door wederpartij of andere oorzaken buiten de invloed van Cirres.

1.14 Daar waar Cirres in het kader van de dienstverlening aan wederpartij adviezen verstrekt geschiedt dat naar eer en geweten op basis van de Cirres beschikbare gegevens, al dan niet van wederpartij verkregen. Cirres is op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor het niet dan wel het niet volledig beantwoorden van de gegeven adviezen met de door Cirres geleverde dienst in relatie tot de geleverde dan wel aanwezige programmatuur, software, hardware matige producten en tot het installeren behorende werkzaamheden, tenzij deze het gevolg zijn van grove schuld of grove nalatigheid door Cirres.

1.15 Alle in het kader van de dienstverlening door Cirres van en/of zijdens wederpartij te ontvangen producten en aan en/of zijdens wederpartij door Cirres te verzenden producten reizen voor rekening en risico van wederpartij. Op de verzending van producten aan Cirres door wederpartij zijn de RMA en condities van Cirres van toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.16 Daar waar de dienstverlening al dan niet projectmatig op locatie bij of zijdens wederpartij plaatsvindt en/of projectmatig op een andere dan voornoemde locatie en/of wijze plaatsvindt zal bij voltooiing en/of deelvoltooiingen een oplevering plaatsvinden.
De oplevering kan plaatsvinden middels een opleveringsverklaring, dan wel door stilzwijgende oplevering aan wederpartij, waarbij er voor de stilzwijgende /oplevering een termijn van 5 dagen aansluitend na afronding van de betreffende levering en of deellevering geldt.

APPENDIX 2: DETACHERING EN CONSULTANCY

2.1 Een detacherings- en consultancyovereenkomst met een bepaalde looptijd wordt ten tijde van het verstrijken van de overeengekomen termijn automatisch en herhaaldelijk aansluitend met een gelijke periode verlengd, tenzij ze door Cirres wordt opgezegd, of tenzij wederpartij tijdig voor het einde van de looptijd uitdrukkelijk schriftelijk aangetekend de automatische verlenging heeft opgezegd.

2.2 Cirres heeft het recht om bij automatische verlenging bij de aanvang daarvan een prijsverhoging door te voeren wanneer deze de inflatiecorrectie en/of loonsverhogingen bij vergelijkbare “Collectieve Arbeidsovereenkomsten” niet overstijgt, zulks ter beoordeling van Cirres. Cirres heeft ook het recht om een prijsverhoging door te voeren op grond van stijgende interne en externe kostprijsfactoren.

2.3 Cirres zal zich er voor inspannen dat de ter beschikking gestelde gedetacheerde gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens de overeengekomen dagen, behoudens bij ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde. Een en ander overigens met in achtneming van de aan de gedetacheerde toekomende vakantiedagen/vakantie-uren en officiële vrije dagen, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt dagen bij geboorte van kinderen en overlijden van verwanten in de 1e en 2e graad.

2.4 Het toezicht op en leiding over de door de gedetacheerde(n) geleverde werkzaamheden ligt bij wederpartij.

2.5 Wanneer de door Cirres gedetacheerde en/of geleverde consultant in opdracht van, dan wel ten behoeve van wederpartij werkzaamheden in het buitenland verricht komen alle, om het even door welke overheidsinstantie dan ook van het betreffende land, in rekening gebrachte lasten/rechten, belastingen, verplichte werknemersverzekeringen en dergelijke voor rekening en risico van wederpartij.

2.6 Wederpartij is eveneens gehouden om alle in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten van de consultant en/of gedetacheerde aan Cirres te vergoeden, alsook voor zijn rekening en risico de gedetacheerde adequaat te verzekeren voor alle bedrijfs- reis- en verblijfsrisico’s die de gedetacheerde daarbij en/of bij het verrichten van de werkzaamheden in Nederland en/of buitenland loopt.

2.7 Cirres is gerechtigd om wederpartij meerkosten tot een maximum van 200% van het uurtarief in rekening te brengen voor de door de gedetacheerde en/of consultant verrichte werkzaamheden buiten de reguliere werktijden. Onder reguliere werktijden wordt verstaan de werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.

Voor het laten verrichten van werkzaamheden buiten de overeengekomen werktijden, dient wederpartij eerst uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van Cirres te hebben gekregen.

2.8 Op enig moment dat de gedetacheerde zich bij wederpartij afwezig heeft gemeld, dan wel dat er effectief sprake is van een afwezigheid, dan dient wederpartij dit onverwijld binnen 24 uur aan Cirres zo mogelijk met opgaaf van redenen te melden.
Wanneer de gedetacheerde zich na afwezigheid weer beschikbaar bij wederpartij meldt, dan wel dat hij feitelijk zijn werkzaamheden weer heeft hervat is wederpartij gehouden dit terstond doch uiterlijk binnen 24 uur aan Cirres te melden. Beide meldingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden. Bij overschrijding van deze termijnen heeft Cirres het recht om de melding/klacht niet ontvankelijk te verklaren.

2.9 Het staat Cirres vrij om, onbelast en onbezwaard van aanspraken door of zijdens wederpartij, een wisseling van de, al dan niet in de overeenkomst genoemde consultant en/of de gedetacheerde personen bij wederpartij aan te brengen, waarbij Cirres streeft naar vervangende gelijkwaardigheid. Cirres zal binnen haar vermogen de wederpartij zo snel mogelijk daarvan in kennis stellen.

Het staat Cirres vrij om alsdan een prijswijziging in de overeenkomst aan te brengen, zulks naar inzicht van Cirres, bij tussentijds vervangende detachering en/of consultant wanneer de kwalificaties en/of inkoopsprijs van de vervangend consultant en/of gedetacheerde voor haar daartoe aanleiding geeft.

2.10 Cirres noch de door haar aan wederpartij ter beschikking gestelde consultant en/of de door haar aan wederpartij via detachering uitgeleende persoon kunnen door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van hun handelen met derden gedaan, welke voortvloeien uit de aard van hun werkzaamheden bij wederpartij, dan wel wanneer deze in opdracht van wederpartij zijn uitgevoerd.

2.11 Cirres doet haar best om een zo bekwaam mogelijke consultant beschikbaar te stellenen/of personeel bij wederpartij te detacheren gedurende de duur van de overeenkomst. Cirres kan echter niet door of zijdens wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen in omvang en/of kwaliteit van de door de consultant en/of gedetacheerde(n) geleverde werkzaamheden en prestaties.

2.12 Cirres is op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor de omstandigheden waaronder de consultant en/of gedetacheerde zijn/haar prestaties levert. De aansprakelijkheid hiervoor ligt bij wederpartij.

2.13 Wanneer Cirres in weerwil met een eerder tussen haar en wederpartij uitgesproken intentie er niet in slaagt een consultant en/of gedetacheerde te leveren schiet Cirres niet toerekenbaar tekort. Dit geldt ook indien Cirres om welke reden dan ook geen consultant/gedetacheerde en/of een vervangend consultant/gedetacheerde meer kan leveren. Cirres is alsdan niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten.

2.14 Wederpartij is niet gerechtigd om tijdens de duur van de overeenkomst en/of de zakelijke relatie tussen Cirres en wederpartij en binnen 1 jaar aansluitend daarna pogingen te ondernemen, ook niet via derden, om de persoon/personen die namens Cirres ten behoeve van wederpartij werkzaamheden verricht voor deze en/of min of meer soortgelijke werkzaamheden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cirres aan zich te binden en/of aan een aan hem gelieerd bedrijf/instelling/entiteit; niet als werknemer en niet als zelfstandige en ook niet wanneer deze door een derde als gedetacheerde ter beschikking wordt gesteld op straffe, van één jaarsalaris, met een minimum van Euro 25.000,00 (vijfentwintigduizend Euro) plus Euro 5.000,00 (vijfduizend Euro) per dag dat de overtreding voortduurt de welke terstond op het moment van constatering, zonder rechterlijke tussenkomst, door Cirres opeisbaar is zonder dat dit nog enige nadere in verzuim- en/of ingebrekestelling behoeft.

Dit overigens onverminderd de overige rechten en aanspraken bijvoorbeeld het verhaal van geleden en nog te lijden schade, maar daartoe niet beperkt die Cirres op wederpartij kan doen gelden en onverminderd de rechten die Cirres op deze persoon kan doen gelden.

2.15 De opzegtermijn voor wederpartij bedraagt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, een derde van de looptijd voor het einde van de detacherings- en/of consultancyovereenkomst met een looptijd van 2 maanden en korter. Voor overeenkomsten met een looptijd langer dan 2 maanden geldt een opzegtermijn van minimaal 31 dagen voor het einde van de detacherings- en/of consultancyovereenkomst.

Cirres heeft het recht de detacherings- en/of consultancyovereenkomst op te zeggen middels een schriftelijke mededeling tot en met één dag voor het einde van de detacherings- en/of consultancyovereenkomst, dan wel de verlenging daarvan.

APPENDIX 3: REPARATIE, ONDERHOUD EN SUPPORT

3.1 Onder reparatie wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden die ten doel hebben de defecte apparatuur, software en functionaliteiten te repareren.
Onder onderhoud wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden die ten doel hebben de apparatuur, software en functionaliteiten zo goed als mogelijk te laten functioneren.

Onder support vallen alle vormen van ondersteuning (lees hier support) op afstand en/of op locatie op het gebied van automatisering- en communicatietechnieken die Cirres als dienstverlenende producten voert.

3.2 De werkzaamheden van Cirres op het gebied van reparatie, onderhoud en/of support betreffen een inspanningsverplichting op basis van de bij Cirres beschikbare kennis en middelen ten behoeve van het oplossen van aan het producttype gerelateerde vragen en/of problemen al dan niet op afstand.

3.3 Wederpartij dient vooraf aan de toezending van de te repareren, te onderhouden en/of de met support te ondersteunen producten zorg te dragen voor een adequate opslag van de hiervoor bedoelde informatie.

3.4 Wederpartij dient op eerste verzoek van Cirres bij verlies of het ontbreken van de benodigde informatie op de informatie dragende onderdelen deze omgaand aan Cirres te doen toekomen.

3.5 De met wederpartij overeengekomen reparatie-, onderhoud- en/of supportwerkzaamheden zullen naar eer en geweten door en/of zijdens Cirres worden uitgevoerd, waarbij er wordt gestreefd naar een realisatie binnen de toegezegde termijn. Overschrijding van deze termijn, om het even veroorzaakt door welke omstandigheid dan ook geeft wederpartij geen recht op enige vorm van compensatie ook niet voor geleden directe en/of indirecte schade.

3.6 Cirres heeft het recht om naar eigen inzicht de reparatie, het onderhoud en/of het support uit te voeren, zonder dat zij hierover in overleg met wederpartij moet treden, ook als de kosten van de reparatie, het onderhoud en/of het support ten opzichte van de nieuwwaarde en/of vervangend product substantieel zijn en in een enkel geval zelfs deze overschrijden.

3.7 Cirres is gerechtigd om naar eigen inzicht bij reparatie, onderhoud en/of support de vervangende onderdelen te kiezen en bij wederpartij in rekening te brengen, zonder dat zij dit ter beoordeling aan wederpartij behoeft voor te leggen; ook als deze vervangende onderdelen niet origineel en/of nieuw zijn. Cirres is hierbij eveneens gerechtigd om wederpartij extern gemaakte kosten in rekening te brengen. De vervangen onderdelen gaan bij reparatie, onderhoud en/of support automatisch in eigendom over naar Cirres, zonder dat zij wederpartij daarover in kennis behoeft te stellen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.8 Cirres is te allen tijde gerechtigd om kosten in rekening te brengen voor het onderzoek naar de mogelijk- en onmogelijkheden voor reparatie, onderhoud en/of support. Bijvoorbeeld, echter daartoe niet beperkt, in het geval na onderzoek blijkt dat de kosten van reparatie, onderhoud en/of support onevenredig hoog zullen uitvallen, dat reparatie, onderhoud en/of support niet meer mogelijk blijkt te zijn, of dat op instructie van en/of zijdens wederpartij de reparatie, het onderhoud en/of het support niet wordt uitgevoerd.

3.9 Wanneer Cirres vaststelt, dat de voor reparatie, onderhoud en of support aangeleverde of aangeboden producten niet binnen voor haar redelijke grenzen te repareren, onderhouden en/of met support te ondersteunen zijn en wederpartij niet binnen de redelijke termijn van 4 weken na kennisgeving daarvan zich uitdrukkelijk schriftelijk heeft uitgelaten of zij de betreffende producten nog terug wenst te ontvangen, is Cirres gerechtigd om, tegen vergoeding van kosten door wederpartij, de betreffende producten te vernietigen, af te voeren of te recyclen.

3.10 Het recht als genoemd in 3.9 van deze appendix geldt evenzo voor retour aan wederpartij gezonden producten welke niet door wederpartij in ontvangst worden genomen nadat deze herhaaldelijk door Cirres zijn aangeboden.
Cirres heeft alsdan eveneens het recht om deze producten tegen ieder aannemelijk bod te vervreemden en de opbrengst daarvan te gebruiken ter vermindering van de door haar geleden schade.

3.11 Daar waar Cirres reparatie, onderhoud en/of support op locatie verricht dient wederpartij er voor zorg te dragen, dat de werkomgeving op die locatie voldoende is toegerust om een goede en vlotte voortgang van de door en/of zijdens Cirres uit te voeren reparatie, onderhoud en/of support te kunnen waarborgen. Hierbij dient te worden gedacht, maar daartoe niet beperkt, aan onder andere een geschikt ingerichte werkruimte, met onder andere verwarming, verlichting, benodigde elektriciteit en geschikte communicatiefaciliteiten.

3.12 Daar waar Cirres met wederpartij overeenkomt reparatie- onderhoud- en/of supportwerkzaamheden op locatie voor hem te verrichten, zullen deze werkzaamheden op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.30 uur worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alsdan heeft zij het recht om het even welke reden dan ook de door of zijdens haar te verrichten reparatie-, onderhoud- en/of supportwerkzaamheden buiten deze uren te doen laten plaatsvinden en/of voort te zetten. Alsdan geldt een verhoogd uurtarief tot een maximum van 200%. Cirres heeft ook het recht om in afwijking van het hiervoor gestelde een nieuwe afspraak voor reparatie, onderhoud en/of support te maken. In beide gevallen kan wederpartij geen recht op compensatie maken, ook niet voor geleden directe en/of indirecte schade.

3.13 Cirres is gerechtigd om wederpartij kosten, met inbegrip van de gemaakte reiskosten en kosten wegens verloren tijd, in rekening te brengen indien Cirres naar haar inzicht door toedoen van wederpartij, dan wel door toedoen zijdens wederpartij, niet dan wel in onvoldoende mate in de gelegenheid gesteld wordt om haar reparatie-, onderhoud- en/of supportwerkzaamheden op het overeengekomen tijdstip uit te voeren.

3.14 Indien het tijdstip en/of de locatie van de te verrichten reparatie-, onderhoud- en/of supportwerkzaamheden aanleiding geeft tot het maken van reis- en/of verblijfskosten, zulks ter beoordeling van Cirres, dan is zij gerechtigd om deze kosten bij wederpartij in rekening te brengen. Bij werkzaamheden verricht in het buitenland geldt daarnaast dat alle, om het even door welke overheidsinstantie dan ook van het betreffende land, in rekening gebrachte lasten/rechten, belastingen, verplichte werknemersverzekeringen en dergelijke voor rekening en risico van wederpartij komen.

3.15 Voor zover aan de door Cirres en/of aan de door haar ingeschakelde derde(n), voor reparatie, onderhoud en/of voor support geleverde producten informatie dragende onderdelen bevatten en/of de informatiewerking van andere producten beïnvloedt, is Cirres nimmer aansprakelijk voor een eventueel verlies van informatie, functionaliteiten en/of openbaring ervan voor, tijdens en na de reparatie, het onderhoud en/of support.

Dit geldt ook voor het al dan niet goed functioneren ervan en/of een niet juiste beïnvloeding. Cirres kan door en/of zijdens wederpartij nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor het opslaan van de informatie van de informatie dragende producten; niet voor, tijdens noch na de uitgevoerde werkzaamheden.

3.16 Daar waar verwijdering van software en/of data met wederpartij is overeengekomen, dan wel dat deze omwille van de door Cirres te verrichten werkzaamheden door haar noodzakelijk wordt geacht dan geschiedt deze verwijdering op grond van de haar beschikbare middelen en kennis. Cirres kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien op enig moment achteraf blijkt dat met de op dat moment beschikbare middelen en kennis het mogelijk blijkt om de verwijderde software en/of data geheel of gedeeltelijk te kunnen recupereren.

3.17 Cirres is bij het verrichten van haar reparatie-, onderhoud- en/of supportwerkzaamheden op locatie evenmin aansprakelijk voor schade aan bijvoorbeeld maar echter daartoe niet beperkt, apparatuur, meubilair en gebouwen, die het directe en/of indirecte gevolg zijn van de door haar en/of zijdens haar in opdracht van wederpartij verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van grove opzet en/of grove nalatigheid. Cirres is nimmer door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk indien het geleverde onderhoud niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

3.18 De door Cirres voor reparatie, voor onderhoud en/of voor support ingenomen producten, verblijven, bij haar of bij de door haar ingeschakelde derde, in alle gevallen voor risico van de wederpartij. Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering die iedere vorm van directe en indirecte schade dekt, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe echter niet beperkt bij brand, waterschade, verlies en diefstal.

3.19 Bij tussentijdse opzegging door wederpartij is deze verplicht de financiële verplichtingen gedurende de resterende periode van de eerder gesloten overeenkomst na te komen, zonder dat wederpartij daaraan nog rechten kan ontlenen.

3.20 Cirres heeft het recht om bij verlenging zonder voorafgaande (schriftelijke) mededeling de prijs aan te passen, wanneer de marktomstandigheden daartoe voor haar aanleiding geven, dan wel dat de mate van het verrichte onderhoud daartoe aanleiding geeft. Cirres heeft het recht de abonnementsovereenkomst op te zeggen middels een schriftelijke mededeling tot één week voor het einde van het abonnement, dan wel de verlenging daarvan.

3.21 Wanneer Cirres een abonnementsovereenkomst ter zake onderhoud en/of support met  wederpartij heeft afgesloten geldt dat deze automatisch telkens weer zonder voorafgaande berichtgeving met eenzelfde periode wordt verlengd tenzij wederpartij tijdig heeft opgezegd. Opzegging door wederpartij dient te geschieden tot minimaal 7 dagen voor het einde van de abonnementsovereenkomst van 3 maanden en korter. Voor abonnementsovereenkomsten langer dan 3 maanden geldt een opzegtermijn van 31 dagen voor het einde van de abonnementsovereenkomst. Opzegging door wederpartij binnen de gestelde termijn voor het einde van de abonnementsovereenkomst is in relatie tot voorkoming van de automatische verlenging niet rechtsgeldig. Cirres heeft het recht de abonnementsovereenkomst op te zeggen middels een schriftelijke mededeling tot en met één dag voor het einde van de abonnementsovereenkomst, dan wel de verlenging daarvan.

APPENDIX 4: SOFTWARE EN/OF PROGRAMMATUUR

4.1 Daar waar Cirres software en/of programmatuur aan wederpartij  aanbiedt en/of levert zijn naast deze algemene voorwaarden eveneens de voorwaarden bij deze software en/of, programmatuur geleverde licenties toepasselijk en niet vernietigbaar, ook al wordt de inhoud van de licentie na de totstandkoming van de overeenkomst eerst ten tijde van het eerste gebruik inhoudelijk aan wederpartij kenbaar gemaakt.

4.2 Met het begrip verkoop van software en/of programmatuur dient te worden begrepen het verkopen van het gebruiksrecht al dan niet volgens het in de daarbij behorende licentie bepaalde. Daar waar, om het even welke reden dan ook, Cirres een licentie niet, dan wel niet tijdig bij de transactie heeft meegeleverd mag zij dit later alsnog doen, zonder dat daarmede de toepasselijkheid en/of vernietigbaarheid van de licentie met en/of de litigieuze transactie in het geding komt.

4.3 Cirres is niet aansprakelijk voor de correctheid van de eigenschappen van software en/of programmatuur met inbegrip van de externe benaderbaarheid en uitwisselbaarheid van gegevens daarmee.
Evenmin is Cirres aansprakelijk voor het op enig moment mismatchen tussen de geleverde software en/of programmatuur en de door wederpartij overig gebruikte software en/of hardware.

4.4 Wederpartij vrijwaart Cirres, voor iedere vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot van de door wederpartij en/of zijdens wederpartij geleden en nog te lijden schade in welke vorm dan ook die het gevolg is van; fouten, schending van Intellectuele eigendomsrechten het verlies van data, functies en dergelijke in de door Cirres aan wederpartij geleverde software en/of programmatuur, welke te herleiden zijn naar de achterliggende toeleverancier en/of producent.

4.5 In het geval van levering van apparatuur van het merk Cisco Systems is wederpartij bekend met het feit dat voor het recht op gebruik, de Cisco End User License Agreement (https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/end_user_license_agreement.html) en de Software License Transfer and Re-Use Policy (https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/policy/Cisco_Software_Transfer_and_Relicensing_Policy.pdf) van toepassing zijn. Cirres wijst alle garanties en claims af, uitdrukkelijk of stilzwijgend, wettelijk of anders met betrekking tot de overdraagbaarheid en recht van gebruik van Cisco Systems software, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, prestaties, geschiktheid of niet-inbreuk op rechten van de fabrikant. In geen geval is Cirres aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, onvoorwaardelijke, punitieve of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schade of verlies van andere eigendommen of producten, winstderving of inkomsten of verlies van het gebruik.

 

APPENDIX 5: SOFTWARE AS A SERVICE

5.1 Software as a service (verder saas) is een bedrijfsactiviteit van Cirres waarbij zij, al dan niet online, een gebruiksrecht van deze service gedurende een gelimiteerde periode, al dan niet in een abonnementsvorm van software aan wederpartij aanbiedt.

5.2 Wederpartij accepteert bij het tot stand komen van een saas overeenkomst de toepasselijkheid en de niet vernietigbaarheid van de licentievoorwaarden die door de producent met het product worden meegeleverd. Wederpartij accepteert dit ook wanneer zij eerst na de totstandkoming van de overeenkomst kennis neemt of had kunnen nemen.

5.3 De periode van het gebruiksrecht gaat in vanaf het moment dat Cirres het saas product aan wederpartij beschikbaar stelt.

5.4 Het is wederpartij niet toegestaan om broncodes in de van Cirres betrokken ondersteunende saas software te wijzigen of voor andere doeleinden te gebruiken.

5.5 Op enig moment dat wederpartij in strijd met de licentievoorwaarden handelt of heeft gehandeld, dan heeft Cirres het recht om na constatering door haar, de producent en/of een daartoe geautoriseerde derde de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en/of buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat dit nog enige nadere in verzuim- en/of ingebrekestelling behoeft. Cirres kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade die wederpartij als gevolg van de beëindiging lijdt. Cirres echter heeft het recht om de alsdan door haar geleden en/of nog te lijden schade zowel de directe als de indirecte bij wederpartij te vorderen.

5.6 Wederpartij vrijwaart Cirres, zowel tijdens de duur van de overeenkomst als daarna, voor iedere vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot van de nog door wederpartij en/of zijdens wederpartij geleden en nog te lijden schade in welke vorm dan ook die het gevolg is van; fouten, schending van Intellectuele eigendomsrechten het verlies van data, functies en dergelijke in het door Cirres aan wederpartij geleverde saas product, welke te herleiden zijn naar de achterliggende toeleverancier en/of producent.

5.7 Op enig moment dat de configuratie bij wederpartij niet of niet meer, geheel of gedeeltelijk beantwoordt aan de eigenschappen van het door en/of zijdens Cirres geleverde saas, dan is Cirres daarvoor op geen enkele wijze door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk.
Dit geldt ook, maar daartoe niet beperkt wanneer de door wederpartij gebruikte besturingssoftware niet of niet langer de onder saas geleverde software ondersteunt.

5.8 Cirres noch haar leverancier en/of de producent kunnen door of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schending van de privacy en of geheimhouding wanneer deze het gevolg is van het verlenen van medewerking aan een verzoek van een daartoe door de overheid gerechtigde instantie. Dit geldt eveneens bij verminking en/of verlies van data en/functionaliteiten en geheimhouding wanneer deze het gevolg is van niet toegestane handelingen door derden.

5.9 Bij tussentijdse opzegging door wederpartij is deze verplicht de financiële verplichtingen gedurende de resterende periode van de eerder gesloten overeenkomst na te komen, zonder dat wederpartij daaraan nog rechten kan ontlenen.

5.10 Cirres heeft het recht om bij verlenging zonder voorafgaande (schriftelijke) mededeling de prijs aan te passen, wanneer de marktomstandigheden daartoe voor haar aanleiding geven. Cirres heeft het recht de abonnementsovereenkomst op te zeggen middels een schriftelijke mededeling tot één week voor het einde van het abonnement, dan wel de verlenging daarvan.

5.11 Wanneer Cirres een abonnementsovereenkomst met wederpartij heeft afgesloten geldt dat deze automatisch telkens weer zonder voorafgaande berichtgeving met eenzelfde periode wordt verlengd tenzij wederpartij tijdig heeft opgezegd. Opzegging door wederpartij dient te geschieden tot minimaal 7 dagen voor het einde van de abonnementsovereenkomst van 3 maanden en korter. Voor abonnementsovereenkomsten langer dan 3 maanden geldt een opzegtermijn van 31 dagen voor het einde van de abonnementsovereenkomst. Opzegging door wederpartij binnen de gestelde termijn voor het einde van de abonnementsovereenkomst is in relatie tot voorkoming van de automatische verlenging niet rechtsgeldig. Cirres heeft het recht de abonnementsovereenkomst op te zeggen middels een schriftelijke mededeling tot en met één dag voor het einde van de abonnementsovereenkomst, dan wel de verlenging daarvan.

APPENDIX 6: CLOUDOPLOSSINGEN EN HOSTING

6.1 Cloudoplossingen zijn een bedrijfsactiviteit van Cirres waarbij zij online een gebruiksrecht van een oplossing (onder andere het werken met een in de cloud aangeboden software-applicatie) in de cloud gedurende een gelimiteerde periode, al dan niet in een abonnementsvorm, aan wederpartij aanbiedt.

6.2 Hosting is een bedrijfsactiviteit van Cirres waarbij zij online een gebruiksrecht van web- en/of serverruimte gedurende een gelimiteerde periode, al dan niet in een abonnementsvorm, aan wederpartij aanbiedt

6.3 Wederpartij accepteert door middel van het tot stand komen van een cloudoplossing-overeenkomst de toepasselijkheid en de niet vernietigbaarheid van de licentievoorwaarden, voor zover daarvan sprake is, die door de producent met het product worden meegeleverd. Wederpartij accepteert zulks ook op dat moment wanneer zij eerst na de totstandkoming daarvan kennis neemt of had kunnen nemen. De door Cirres aangeboden dienstverlening mag door wederpartij enkel door één gebruiker en voor eigen gebruik worden aangewend. Wederpartij is niet gerechtigd om het bij overeenkomst met Cirres verkregen gebruiksrecht te vervreemden, te bezwaren en/of al dan niet beroepsmatig voor derden beschikbaar te stellen, niet geheel, noch gedeeltelijk, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4 De periode van het gebruiksrecht gaat in vanaf het moment dat de cloudoplossingen/of hosting aan wederpartij beschikbaar wordt gesteld.

6.5 Wederpartij vrijwaart Cirres, zowel tijdens de duur van de overeenkomst als daarna, voor iedere vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot van de nog door wederpartij en/of zijdens wederpartij geleden en nog te lijden schade in welke vorm dan ook die het gevolg is van; fouten, schending van intellectuele eigendomsrechten, het verlies van data, functies en dergelijke in het door Cirres aan wederpartij in de cloud en/of door middel van hosting beschikbaar gestelde welke te herleiden zijn naar de achterliggende toeleverancier en/of producent.

6.6 Op enig moment dat wederpartij in strijd met de overeenkomst, de gebruiksvoorwaarden, de licentievoorwaarden en/of in strijd met de wet en regelgeving handelt of heeft gehandeld en/of dat de goede naam en faam van Cirres in het geding komt, dan heeft Cirres het recht om na constatering door haar, haar leverancier en/of een daartoe geautoriseerde derde de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en/of buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat dit nog enige nadere in verzuim- en/of ingebrekestelling behoeft. Cirres en/of haar leverancier zijn tevens gerechtigd de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken, ook wanneer sprake is van een dreigend strijdig handelen door wederpartij als hiervoor in deze bepaling bedoeld.
Cirres kan op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die wederpartij als gevolg van de beëindiging lijdt. Cirres echter heeft het recht om de alsdan door haar geleden en/of nog te lijden schade zowel de directe als de indirecte bij wederpartij te vorderen.

6.7 Cirres is op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor het verlies van data en/of functionaliteiten door middel van het gebruik van de cloudoplossing en/of hosting door en/of zijdens wederpartij. Cirres is dit ook niet na beëindiging, al dan niet door middel van ontbinding van de overeenkomst.

6.8 Cirres noch haar leverancier en/of de producent kunnen door of zijdens wederpartij op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk gesteld worden voor schending van de privacy en of geheimhouding wanneer deze het gevolg is van het verlenen van medewerking aan een verzoek van een daartoe door de overheid gerechtigde instantie.
Dit geldt eveneens voor geheimhouding in opdracht van een daartoe gerechtigde overheidsinstantie, bij verminking en/of verlies van data en/functionaliteiten wanneer deze het gevolg is van niet toegestane handelingen door derden.

6.9 Wederpartij is gehouden om zelf tijdig backups aan te maken van zijn activiteiten in de afgenomen cloudoplossing en hosting. Hoewel Cirres haar best doet de opslag van data en de functionaliteit voortdurend voor wederpartij beschikbaar te hebben, kan zij op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk gesteld worden voor storingen, (zoals bijvoorbeeld bij het verrichten van onderhoud, maar daartoe niet beperkt), in de beschikbaarheid van de cloudoplossing en/of hosting en verlies en/of verminking van data en of functionaliteiten, ook niet wanneer deze niet het gevolg zijn van overmacht zoals bijvoorbeeld, echter daartoe niet beperkt, bij domme pech.

6.10 Cirres heeft het recht om na beëindiging van de tussen haar en wederpartij gesloten overeenkomst alle data en functionaliteiten uit de tot haar beschikking zijnde systemen en opslag te verwijderen zonder dat zij daarvoor door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld kan worden.

6.11 Alle door wederpartij afgenomen diensten vallen onder het regime van een door Cirres gehanteerde “Fair Use Policy” (FUP), tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit betekent, dat Cirres bij misbruik van haar diensten, zoals bijvoorbeeld bij substantiële overschrijding van het gemiddeld dataverkeer (monthly band width transfer), gerechtigd is de gebruiker/wederpartij daarvoor financieel te belasten door middel van het extra factureren en/of de overeenkomst al dan niet per direct te beëindigen, zonder dat Cirres op enige wijze en in enige vorm aansprakelijk gesteld kan worden.

6.12 Bij tussentijdse opzegging door wederpartij is deze verplicht de financiële verplichtingen gedurende de resterende periode dat de eerder gesloten overeenkomst voortduurt na te komen, zonder dat wederpartij daaraan nog rechten kan ontlenen.

6.13 Cirres heeft het recht om bij verlenging zonder voorafgaande (schriftelijke) mededeling de prijs aan te passen, wanneer de marktomstandigheden daartoe voor haar aanleiding geven. Cirres heeft het recht de abonnementsovereenkomst op te zeggen middels een schriftelijke mededeling tot één week voor het einde van het abonnement, dan wel de verlenging daarvan.

6.14 Wanneer Cirres een cloudoplossing- en/of hostingovereenkomst met een abonnementskarakter met wederpartij heeft afgesloten geldt dat deze automatisch telkens weer zonder voorafgaande berichtgeving met eenzelfde periode wordt verlengd tenzij wederpartij tijdig heeft opgezegd. Opzegging door wederpartij dient te geschieden tot minimaal 7 dagen voor het einde van de abonnementsovereenkomst van 3 maanden en korter. Voor overeenkomsten langer dan 3 maanden geldt een opzegtermijn van minimaal 31 dagen voor het einde van de abonnementsovereenkomst. Opzegging door wederpartij binnen de hier voornoemde betreffende periode voor het einde van de abonnementsovereenkomst is in relatie tot voorkoming van de automatische verlenging niet rechtsgeldig. Cirres heeft het recht de abonnementsovereenkomst op te zeggen middels een schriftelijke mededeling tot en met één dag voor het einde van de abonnementsovereenkomst, dan wel de verlenging daarvan.

APPENDIX 7: VERHUUR APPARATUUR

7.1 De verhuurovereenkomsten tussen Cirres en wederpartij hebben in beginsel een gelimiteerde duur. De van Cirres gehuurde producten dienen direct bij ontvangst door of zijdens wederpartij gekeurd te worden op onder meer, maar daartoe niet beperkt de compleetheid, beschadigingen en functionaliteit. Indien er sprake is van de hiervoor bedoelde tekortkoming dient wederpartij dit terstond uitdrukkelijk schriftelijk binnen één werkdag schriftelijk aan Cirres te melden. Blijft wederpartij hierop in gebreke, dan kan hij zich er nadien niet meer op beroepen en wordt wederpartij geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.

7.2 Cirres garandeert op geen enkele wijze de compatibiliteit van het gehuurde met andere apparatuur, programmatuur of andere materialen en/of de bruikbaarheid voor het door de wederpartij beoogde doel.

7.3 Cirres is gerechtigd om voorafgaand aan de verhuur een borg te vragen. Het borgbedrag mag nimmer door de wederpartij worden gebruikt voor verrekening van andere verplichtingen met inbegrip van nog niet voldane huurpenningen die hij op Cirres heeft, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4 Het is wederpartij niet toegestaan om reparaties en/of onderhoud aan de van Cirres gehuurde producten door derden te laten verrichten, tenzij Cirres daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

7.5 Bij constatering van een defect, schade, diefstal, vermissing, molest en (dreigend) beslag dient wederpartij Cirres terstond op de hoogte te stellen, het gebruik te staken en de aanwijzingen van Cirres op te volgen.

7.6 Wederpartij is in geval van vermissing, diefstal of molest aansluitend op de constatering verplicht om, naast het genoemde in 7.16 van deze appendix, aangifte te doen bij de politie en een kopie van het proces-verbaal direct na ontvangst aan Cirres te overleggen.

7.7 Bij constatering door en of/zijdens Cirres van overtreding door wederpartij als hiervoor bij 7.4, 7. 5 en 7.6 van deze appendix is bepaald heeft Cirres het recht wederpartij daarvoor een boete op te leggen van maximaal Euro 2.500,00 (tweeduizend en vijfhonderd Euro) per overtreding. Dit onverminderd het recht de overeenkomst al dan niet buitengerechtelijk geheel of partieel te ontbinden met het recht op verhaal van schade als beschreven in artikel 10 van het gemeenschappelijke gedeelte van deze voorwaarden.

7.8 Bij verlies, diefstal, molest of anderszins door oorzaken buiten normaal gebruik van de aan wederpartij verhuurde producten is Cirres gerechtigd om de nieuwwaarde daarvan, dan wel de nieuwwaarde van de vervangende producten, in het geval de oorspronkelijke producten niet meer dan wel niet meer courant leverbaar zijn, bij wederpartij als direct geleden schade in rekening te brengen. Dit onverminderd de eventueel aan Cirres overige toekomende rechten uit hoofde van gevolgschade.

7.9 Blijft wederpartij ten aanzien van het hier bij 7.16 en 7.17 in deze appendix gestelde in gebreke, dan is hij eveneens aansprakelijk voor alle gevolgschade die deze omissie bij en/of zijdens Cirres teweeg brengt.

7.10 Wederpartij dient tijdig zorg te dragen voor een adequate verzekering, die hij op eerste verzoek van Cirres aan haar kan overleggen.

7.11 Indien op enig moment bij wederpartij tijdens de huur blijkt, dat om het even welke reden er op de door hem gehuurde informatie dragende producten nog informatie aanwezig is die niet voor wederpartij bestemd is, dan dient wederpartij Cirres daarvan direct in kennis te stellen en medewerking aan Cirres te verlenen om de betreffende informatie te kunnen verwijderen. Wederpartij zal alsdan de betreffende informatie vertrouwelijk behandelen en niet verspreiden.

7.12 Cirres heeft gedurende de duur van de huur te allen tijde het recht om de toestand en de wijze van het gebruik door wederpartij te controleren. Wederpartij dient op eerste verzoek van Cirres onverwijld en onbelemmerd toegang tot de gehuurde producten te verlenen.

7.13 Wederpartij vrijwaart Cirres van alle gevolgen met betrekking tot het niet naleven van voorwaarden al dan niet in licentievorm van aan de gehuurde producten gekoppelde programmatuur/software.

7.14 De door wederpartij gehuurde producten verblijven tot het moment dat hij de producten weer aan Cirres heeft overhandigd en deze de retour gekomen huurproducten heeft gecontroleerd voor rekening en risico van de wederpartij, met inbegrip van alle defecten en/of beschadigingen.
Wederpartij is niet alleen aansprakelijk voor de kosten van herstel, maar ook voor de directe- en indirecte schade die Cirres daardoor lijdt. Uitzonderingen op het voornoemde zijn defecten en beschadigingen als gevolg van een aantoonbaar aan Cirres toe te rekenen tekortkoming.

7.15 Indien Cirres op enig moment als gevolg van het door haar geconstateerde, ter zake het door wederpartij van Cirres gehuurde, tot reparatie, onderhoud en/of support moet overgaan zijn eveneens in aanvulling de voorwaarden als genoemd bij de appendix reparatie/ onderhoud/ support van toepassing. Daar waar het door Cirres geconstateerde het gevolg is van een aan Cirres toe te rekenen gebrek zal Cirres dit gebrek binnen een redelijke termijn verhelpen, ofwel het betreffende goed vervangen, dan wel crediteren zulks te harer keuze. Cirres is voor de omstandigheden als voornoemd en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze en in geen enkele vorm jegens en/of zijdens wederpartij aansprakelijk.

7.16 Het is wederpartij zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Cirres niet toegestaan, om bij de gehuurde producten veranderingen aan te brengen, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, optisch, esthetisch en/of functioneel. Indien er wel door wederpartij zonder de voornoemde instemming veranderingen zijn aangebracht, dan heeft Cirres het recht om de huurovereenkomst tussentijds, geheel of partieel al voorgerechtelijk te ontbinden met behoudt van alle financiële rechten die zij anders aan de litigieuze overeenkomst mocht ontlenen. Cirres heeft het recht om als gevolg van voornoemd handelen door wederpartij, alle op welke wijze en in welke vorm dan ook door haar geleden en/of te lijden schade op wederpartij te verhalen.

7.17 Het is wederpartij niet toegestaan om de door hem van Cirres gehuurde producten en of ten behoeve van de huur van Cirres verkregen materialen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cirres buiten de landsgrenzen te brengen. Het is wederpartij evenmin toegestaan de van Cirres gehuurde producten onder te verhuren, uit te lenen of anderszins in de macht van derden over te dragen.

7.18 Indien de financiële omstandigheden van wederpartij van dien aard zijn, dat er sprake is van een belastingachterstand in haar verplichtingen aan derden, dan dient wederpartij dit terstond en onverwijld aan Cirres te melden. Indien Cirres door een omissie van wederpartij ten aanzien van het hier in dit artikel genoemde schade lijdt, zulks naar haar oordeel, dan heeft zij het recht om deze op wederpartij te verhalen, waarbij de waarde van het gehuurde gelijk gesteld dient te worden aan de nieuwwaarde.

7.19 Bij terugname van de verhuurde producten, met inbegrip van software, programmatuur en dergelijke die informatie dragende eigenschappen bezitten is Cirres door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk voor het verlies van de daarop aanwezige informatie. Evenmin is zij gehouden deze informatie op te slaan en/of te bewaren.

7.20 Cirres heeft bij terugname het recht om, zonder ook maar op enigerlei wijze jegens wederpartij of zijdens wederpartij aansprakelijk gehouden te kunnen worden, op ieder haar gewenst moment, de daarop aanwezige informatie geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of te vernietigen.

7.21 Wederpartij dient er voor zorg te dragen, dat Cirres bij terugname van deze producten over de benodigde toegangscodes zoals onder meer gebruikersnamen en wachtwoorden beschikt. Blijft wederpartij hierop in gebreke, dan is Cirres gerechtigd voor iedere dag dat deze omstandigheid voortduurt per dag de daghuur van het betreffende goed bij wederpartij in rekening te brengen, zonder dat daartoe de wederpartij in verzuim en/of in gebreke gesteld behoeft te worden. Dit onverminderd haar recht om alle door haar geleden en/of te lijden schade op wederpartij te verhalen.

7.22 Bij een verhuurovereenkomst met een koopoptie kan wederpartij van die koopoptie slechts gebruik maken wanneer hij aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit die (ver)huurovereenkomst heeft voldaan.

7.23 Bij annulering van de verhuurovereenkomst door wederpartij tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode is wederpartij Cirres 50% van de totaal overeengekomen huursom verschuldigd. Bij annulering van de verhuurovereenkomst door wederpartij binnen 6 dagen voor aanvang van de huurperiode is wederpartij Cirres 100% van de totaal overeengekomen huursom verschuldigd. Annulering van de verhuurovereenkomst dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.

7.24 Bij tussentijdse opzegging door wederpartij is deze verplicht de financiële verplichtingen gedurende de resterende periode dat de eerder gesloten overeenkomst voortduurt na te komen, zonder dat wederpartij daaraan nog rechten kan ontlenen.

7.25 De door wederpartij van Cirres gehuurde apparatuur dient door wederpartij direct aan het einde van de duur van de huurovereenkomst in dezelfde staat als op het moment van aanvang van de huur aan Cirres te worden overhandigd op het zakenadres van Cirres dan wel op een andere door Cirres te bepalen bedrijfslocatie.

7.26 Voor iedere dag dat het gehuurde na beëindiging van de verhuurovereenkomst nog niet door wederpartij aan Cirres is overhandigd is Cirres gerechtigd wederpartij daarvoor een daghuur in rekening te brengen, zonder dat daartoe de wederpartij in verzuim en/of in gebreke gesteld behoeft te worden.

7.27 Wanneer Cirres een verhuurovereenkomst met wederpartij heeft afgesloten geldt dat deze automatisch telkens weer zonder voorafgaande berichtgeving met eenzelfde periode wordt verlengd, tenzij wederpartij tijdig uitdrukkelijk schriftelijk heeft opgezegd, waarbij voor verhuurovereenkomsten met een looptijd van 3 maanden en korter een opzegtermijn van 1 dag geldt. Voor verhuurovereenkomst tussen Cirres en wederpartij langer dan 3 maanden geldt dat opzegging door wederpartij dient te geschieden tot minimaal 7 dagen voor het einde van de huurperiode. Opzegging door wederpartij binnen de gestelde termijn voor het einde van de verhuurovereenkomst is in relatie tot voorkoming van de automatische verlenging niet rechtsgeldig. Cirres heeft het recht de verhuurovereenkomst op te zeggen middels een schriftelijke mededeling tot en met één dag voor het einde van de verhuurovereenkomst, dan wel de verlenging daarvan.

APPENDIX 8: ASSETS

8.1 Onder “Assets” dient hier te worden verstaan; alle gebruikte en/of afgeschreven producten op het gebied van automatisering- en communicatietechnieken die Cirres van wederpartij opkoopt en of om niet in ontvangst neemt.

8.2 Wanneer Cirres een asset-overeenkomst met wederpartij sluit dan is Cirres gerechtigd de overeengekomen aankoopprijs naar aanleiding van een eerste inventarisatie van de door wederpartij aangeleverde specificaties en levertermijn als indicatief te beschouwen, zonder gehouden te zijn om daar voorafgaand enige mededeling aan wederpartij over te doen.

8.3 Cirres is gerechtigd de aankoopprijs na haar controle bij te stellen, indien de kwaliteit en/of specificaties niet overeenkomen met de voorspiegeling die wederpartij aan haar heeft afgegeven.

8.4 De controle van de als “Assets” aangekochte of betrokken producten vindt plaats gedurende een periode van ca. 4 tot 8 weken nadat deze in het bedrijf, dan wel op een andere door Cirres te bepalen locatie gearriveerd zijn. De beoordelingsbevoegdheid rust bij Cirres. Cirres zal wederpartij op verzoek een keuringsprotocol doen toekomen.

8.5 Cirres zal wederpartij na keuring over de bijstelling in prijs in kennis stellen middels een waarde rapport. Cirres is niettemin gerechtigd om na keuring en voor overlegging van het waarde rapport direct bij de onder “Assets” aangekochte en/of betrokken producten tot verwerking over te gaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat Cirres wederpartij in de gelegenheid stelt het waarde rapport aan de hand van de door Cirres gekeurde producten te controleren.

8.6 Het eigendom van de in “Assets” aangekochte producten gaat over vanaf het moment dat de levering heeft plaatsgevonden, of op het moment van betaling en/of verrekening wanneer deze voor levering heeft plaatsgevonden.

8.7 Enkel en alleen al door het tot stand komen van een asset-overeenkomst geeft wederpartij met die handeling aan, dat de door hem en/of zijdens hem in “Assets” te leveren producten vrij, onbezwaard en onbelast en niet aan derden vervreemd zijn en/of anderszins in zekerheid zijn overgedragen, dan wel niet in eigendom van derden rusten. Wederpartij vrijwaart Cirres dienaangaande.

8.8 Wederpartij garandeert Cirres verder door het tot stand komen van de overeenkomst, dat de betreffende gebruikte producten beantwoorden aan de kwalificaties die zijn overeengekomen en voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit.

8.9 Met de totstandkoming van de asset-overeenkomst staat wederpartij Cirres onvoorwaardelijk toe om al dan niet op eigen initiatief medewerking aan onderzoek te verlenen door een daartoe bevoegde overheidsinstantie bij de vaststelling van een wetsovertreding met betrekking tot het door wederpartij geleverde.

8.10 De door Cirres bij wederpartij aangekochte of betrokken Assets-producten dienen vrij, onbezwaard en onbelast te zijn. Wederpartij vrijwaart Cirres van iedere vorm van aansprakelijkheid jegens hem en/of jegens de aan hem te relateren derde welke betrekking hebben op de door Cirres van hem en/of zijdens hem aangekochte producten en of producten die zij op andere wijze van en/of zijdens wederpartij verkregen heeft.

8.12 De levertijd van de door wederpartij te leveren Assets-producten betreft een vaste levertijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van deze levertijd geeft Cirres het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij daarvoor door wederpartij aansprakelijk gesteld kan worden.

8.13 Cirres heeft het recht om de haar moverende redenen de leverantie van Assets op te schorten, nadat zij wederpartij daarover voorafgaand aan de levering in kennis heeft gesteld en zonder dat zij daarvoor door wederpartij aansprakelijk gesteld kan worden.

8.14 Bij niet tijdige levering door/en/of zijdens wederpartij van Assets heeft Cirres het recht om bij vertraging langer dan één week voor iedere daarop volgende hele en/of gedeeltelijke week dat de vertraging voortduurt wederpartij een boete in rekening te brengen van 1% per week over de factuurwaarde, waarbij een gedeelte van een week als een gehele week beschouwd moet worden. Het een en ander onverminderd de overige Cirres toekomende rechten die uit de tekortkoming voortvloeien.

8.15 Wederpartij is verplicht de producten deugdelijk en conform wettelijk geldende voorschriften en door Cirres gestelde vereisten te verpakken.

8.16 Wederpartij is verplicht bij de producten een paklijst te voegen met daarop de vermelding van de naam en het adres van de wederpartij, het door Cirres verstrekte inkoopnummer, het afleveradres en overige voor levering relevante gegevens. Wederpartij dient zowel in de overeenkomst schriftelijk, alsook op de paklijst te vermelden of de producten zijn verpakt in leenemballage. Indien Cirres het transport regelt zal wederpartij het door Cirres verstrekte afleverdocument bij de producten voegen en zich voor het overige houden aan de instructies van Cirres.

8.17 Wederpartij is verplicht verpakkingsmateriaal en andere voor transport gebruikte materialen na levering van de producten terug te nemen, voor zover deze niet het eigendom van Cirres zijn of geen onderdeel vormen van de producten. Cirres heeft te allen tijde het recht het verpakkingsmateriaal aan wederpartij te retourneren voor diens rekening en risico.

8.18 Door Cirres ten behoeve van de levering ter beschikking gestelde verpakkingsmaterialen, instructies, specificaties, tekeningen, modellen, overige hulpmiddelen en andersoortige producten, blijven eigendom van Cirres en dienen zo spoedig mogelijk na levering van de producten aan Cirres te worden geretourneerd. Wederpartij verplicht zich hulpmiddelen te merken als eigendom van Cirres en deze in goede staat te onderhouden.
Cirres heeft het recht de zending te weigeren indien wederpartij niet heeft voldaan aan voornoemde verplichtingen aangaande verpakking en verzending van de producten, onverminderd overige rechten.

8.19 Wederpartij vrijwaart Cirres evenzo voor alle civiel- en strafrechtelijke aspecten zo die aan het door en/of zijdens hem geleverde zouden kleven of kunnen kleven, zowel voor, tijdens en na de totstandkoming van de overeenkomst.
Indien op enig moment blijkt, dat wederpartij in strijd met het voornoemde heeft gehandeld, dan heeft Cirres het recht om de betreffende, dan wel alle overeenkomsten met wederpartij te annuleren, ontbinden of op te schorten. Verder heeft zij het recht om alle door haar geleden en te lijden schade, daarin begrepen de door haar te dezer zake aan wederpartij en derden betaalde facturen, op wederpartij te verhalen met een minimum van 150% van de factuurwaarde.

8.20 Daar waar Cirres bij aankoop van Assets-producten aan wederpartij met betrekking op deze “Assets” nog een dienst aan wederpartij heeft verkocht dient deze verkoop als een zelfstandige overeenkomst gezien te worden, ook wanneer beide bestanddelen in een overeenkomst zijn benoemd. Bij een dergelijke dienst dient onder andere, maar daartoe niet beperkt het verwijderen van software en data gezien te worden.

8.21 Wederpartij factureert de eventuele eindkoopprijs, na vaststelling en mededeling hiervan door Cirres. Facturen dienen deugdelijk en gespecificeerd te zijn opgemaakt en bevatten, naast de wettelijk verplichte informatie, in ieder geval de volgende elementen: Ordernummer; BTW en KvK nummer van wederpartij; factuurdatum; Intrastat code; SWIFT code/BIC; duidelijke omschrijving van de geleverde producten onder vermelding van de leverdatum; de prijs exclusief en inclusief BTW; het te betalen bedrag aan BTW.

Bij intracommunautaire transacties dient wederpartij het BTW-vrijstellingsnummer op de factuur vermeld te hebben.

8.22 Tenzij Cirres schriftelijk anders instrueert, dient wederpartij de facturen in PDF formaat elektronisch en in enkelvoud te verzenden naar info@Cirres.com. Indien elektronische verzending niet mogelijk is, dan dient wederpartij de factuur in enkelvoud te verzenden naar: Cirres B.V.  Kwartsweg 48, 2665 NN Bleiswijk, Nederland.

8.23 a. Betaling door Cirres geschiedt onder voorwaarde van; een correcte uitvoering van hetgeen is overeengekomen (met inbegrip van deze voorwaarden), ontvangst door Cirres van een correcte factuur als omschreven in dit artikel en ontvangst door Cirres van het door wederpartij ingevulde formulier van Cirres. Betaling geschiedt als dan niet eerder dan 30 dagen na ontvangst van de factuur.

b. Iedere (nieuwe) wederpartij van Cirres in het kader van asset overeenkomsten is verplicht zich bij Cirres aan te melden door middel van het formulier “IT Asset Recovery” van Cirres. Cirres gaat uit van de juistheid van de op dit formulier vermelde gegevens en zal onder andere alleen betalingen verrichten naar de op dit formulier vermelde bankrekening, ongeacht de vermelde gegevens op de factuur.

8.24 Indien de op het formulier vermelde gegevens van wederpartij wijzigen, dan zal wederpartij Cirres hiervan per direct op de hoogte stellen. Het bij Cirres beschikbare aanmeldformulier komt daarmee te vervallen. Wederpartij dient in dat geval een nieuw formulier aan Cirres te doen toekomen.

8.25 Bij verzuim en ingeval wederpartij niet heeft voldaan aan het bepaalde in het betreffende formulier  is Cirres steeds gerechtigd haar lopende verplichtingen op te schorten en/of geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ingeval van verzuim geldt het bepaalde in dit lid ook voor verplichtingen uit verbintenissen die los van dat verzuim staan.

APPENDIX 9: RETURN MATERIAL AUTHORISATION EN CONDITIES.

(elders “RMA en condities” genoemd)

Inleidende algemene bepalingen:

9.1 a. Met Return Material Authorisation (verder RMA) wordt de schriftelijke toestemming van Cirres aan wederpartij bedoeld, voor de door en/of zijdens wederpartij retour te zenden producten.
b. Voor alle door wederpartij aan Cirres retour te zenden producten geldt dat wederpartij gehouden is om een autorisatieverzoek (verder RMA-aanvraag) bij Cirres in te dienen. Aan het in behandeling nemen van een RMA-aanvraag kan wederpartij geen andere rechten ontlenen, dan dat hij een RMA- aanvraag heeft verricht.

9.2 Het staat Cirres vrij om te bepalen, of en zo ja, voor welke producten en zo zij dat wenst onder welke andere dan hier in deze appendix bedoelde voorwaarden, er aan wederpartij een RMA wordt verleend. Aan de afgifte van een RMA kan wederpartij geen andere rechten ontlenen, dan dat Cirres, onder de toepasselijkheid van de “RMA en condities”, enkel heeft ingestemd met het retour zenden van de op de RMA-aanvraag vermelde producten.

9.3 Met de condities van “RMA en condities” worden de voorwaarden bedoeld waaraan de geautoriseerde producten voor en tijdens verzending aan Cirres moeten voldoen.

9.4 De “RMA en condities” gelden voor alle aan Cirres retour te zenden producten, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De voor RMA vatbare producten worden onderverdeeld in de volgende groepen: A. Fabrieksgarantie en DOA, B. Cirres garantie, C. Buiten de garantie, D. Transportschade, E. Proef- en/of zichtzending. Het begrip DOA “Dead On Arrival” (niet werkend bij aankomst) komt in het kader van de “RMA en condities” enkel bij Fabrieksgarantie voor.

9.5 De retourkosten zijn altijd voor rekening van wederpartij.

RMA-aanvraag:

9.5 a. Aan een RMA dient een uitdrukkelijk digitaal verzonden aanvraag van wederpartij vooraf te gaan, middels het volledig en juist invullen van een online RMA-aanvraagformulier welke beschikbaar is op de website van Cirres. Voor zover de aanvraag van wederpartij in relatie staat tot de eerder door Cirres aan haar gefactureerde producten, dan beperkt een RMA zich tot de producten als genoemd op de daaraan door Cirres gezonden factuur. Het is niet mogelijk om producten van meerdere facturen deel uit te laten maken van een en dezelfde RMA, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wederpartij dient dus onder meer in alle gevallen het juiste factuurnummer op het RMA-aanvraagformulier in te vullen. b. Onvolledige en/of onduidelijk ingevulde aanvraagformulieren zullen niet door Cirres in behandeling worden genomen. Cirres is daarvoor op geen enkele wijze en in geen enkele vorm door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk.

b. Cirres heeft gedurende de behandeling van de RMA-aanvraag van wederpartij het recht een afschrift van de betreffende factuur te verlangen. Het niet kunnen overleggen van de factuur kan leiden tot afwijzing van de RMA-aanvraag of vertraging in de afhandeling van de RMA-aanvraag.

Beroep op garantie:

In aanvulling op en onder af te doen aan het bepaalde in art. 16 Algemeen deel, geldt het volgende ten aanzien van garanties.

9.6 a. Daar waar wederpartij producten wenst te retourneren en waarbij wederpartij een beroep op garantie wenst te doen, adviseert Cirres wederpartij om voorafgaand aan haar RMA-aanvraag na te gaan of het beroep op garantie binnen de garantiebepalingen valt. Bij Fabrieksgarantie staat dit doorgaans vermeld in de garantieclausules. Bij garantieverstrekking door Cirres staat dit ofwel in de garantieclausules, dan wel in haar algemene voorwaarden vermeld.
b. De ingangsdatum van de garantie voor producten vallende onder de door Cirres verleende garantie is de leveringsdatum zoals die op de factuur van Cirres staat vermeld, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De garantie loopt automatisch af aan het einde van de overeengekomen garantieperiode. Daar waar er geen sprake is van een vermelde leveringsdatum op de factuur geldt de factuurdatum als ingangsdatum voor de garantietermijn, tenzij middels verzendbewijs een eerdere leveringsdatum aantoonbaar is, dan geldt de daarop genoemde leveringsdatum als ingangsdatum van de garantie.

Fabrieksgarantie en DOA:

9.7 Indien wederpartij met betrekking tot een beroep op Fabrieksgarantie producten retour wenst testuren geldt, dat de wederpartij zich voor de behandeling en afwikkeling van de garantie uitsluitend rechtstreeks tot de fabrikant dient te wenden, tenzij ingevolge artikel 9.9 de wederpartij door de fabrikant wordt doorverwezen naar Cirres dan wel wederpartij en Cirres anders zijn overeengekomen.

9.8 Bij de door wederpartij gekochte en door hem in ontvangst genomen producten, waarbij er sprake is van een “Dead On Arrival”, verder DOA, van onder Fabrieksgarantie vallende producten gelden de voorwaarden van de fabrikant, voor zover deze hiervoor een toepasselijke regeling biedt. Wederpartij is gehouden om de DOA direct bij de fabrikant te melden en de instructies van de fabrikant op te volgen.

Fabrieksgarantie en DOA via de RMA procedure van Cirres
9.9
In een aantal gevallen kan het retourneren van producten vallende onder Fabrieksgarantie, dan wel DOA, enkel geschieden na uitdrukkelijke goedkeuring door Cirres en enkel door middel van de RMA- aanvraag en onder de toepasselijkheid van de “RMA en condities”.
Namelijk in die gevallen dat fabrikant met Cirres is overeengekomen, de wederpartij voor de afhandeling van de Fabrieksgarantie/DOA (deels) naar Cirres te verwijzen, dan wel dat Cirres uitdrukkelijk schriftelijk met de wederpartij is overeengekomen, eventuele beroepen op Fabrieksgarantie/DOA (deels) namens wederpartij met de fabrikant te regelen.

9.10 Indien bij een DOA ingevolge art. 9.9 van deze appendix de betreffende producten aan Cirres moeten worden teruggezonden, dient wederpartij altijd eerst vanuit de fabrikant een DOA- autorisatieformulier te verkrijgen. Vervolgens dient wederpartij binnen 5 werkdagen na dagtekening van het DOA-autorisatieformulier een RMA-aanvraag in te dienen met toevoeging van het DOA- autorisatieformulier.

9.11 Na verkrijging van een RMA voor onder “Fabrieksgarantie” vallende producten dient wederpartij er voor zorg te dragen, dat de producten voor verzending gereed staan zoals is beschreven bij art. 9.35.a van deze appendix en in het geval van een DOA op een wijze zoals beschreven bij art. 9.35.b.

Cirres garantie:

9.12 Indien wederpartij met betrekking tot een beroep op “Cirres garantie” producten retour wenst te sturen en/of dit in het kader van de behandeling van het beroep door Cirres noodzakelijk is geldt, dat dit enkel kan geschieden door middel van een RMA-aanvraag en onder de toepasselijkheid van de “RMA en condities”.

9.13 Na verkrijging van een RMA voor onder “Cirres garantie” vallende producten dient wederpartij er voor zorg te dragen dat de producten voor verzending gereed staan als beschreven bij art 9.36.a van deze appendix en in het geval van een “Carry-in garantie” op een wijze zoals beschreven bij art. 9.36.b.

Buiten garantie:

Conform overeenkomst geleverde producten:
9.14
Indien wederpartij “Conform overeenkomst’’ geleverde producten retour wenst te sturen omwille van een foutieve bestelling en dergelijke kan dit enkel geschieden na uitdrukkelijke goedkeuring door Cirres en enkel door middel van een RMA-aanvraag en onder de toepasselijkheid van de “RMA en condities”. Cirres is bij retouraanvragen voor “Conform overeenkomst” geleverde producten geenszins tot goedkeuring gehouden. Producten die geen deel (meer) uitmaken van het assortiment van Cirres, uitlopend of incourant zijn en/ of voor de uitlevering aan naar de wensen van wederpartij zijn aangepast komen nimmer in aanmerking voor terugname en/of creditering door Cirres. Dit geldt evenzo voor onder andere warranty packs, onderdelen, geheugens, software en dergelijke.

9.15 Indien wederpartij een RMA-aanvraag indient waarbij sprake is van Conform overeenkomst geleverde producten en Cirres heeft daarop een RMA verleend, dan dienen deze producten, inclusief alle accessoires, als nieuw, onbeschadigd, zonder verbroken zegels en in de onbeschadigde ongeopende originele verpakking en overeenkomstig de RMA en de instructies van Cirres te worden geretourneerd. Ingeval er bij en/of zijdens wederpartij schade is ontstaan die voorkomen had kunnen worden rekent Cirres minimaal 10% van de verkoopprijs ter compensatie van de ontstane schade.

9.16 a. Wederpartij dient een RMA-aanvraag voor het retour zenden van geleverde producten binnen de termijn van 5 dagen na de op de betreffende factuur genoemde leverdatum bij Cirres te hebben ingediend.
b. Daar waar er geen sprake is van een vermelde leveringsdatum op de factuur geldt de factuurdatum als ingangsdatum, tenzij middels verzendbewijs een eerdere leveringsdatum van Cirres aantoonbaar is, dan geldt de daarop genoemde leveringsdatum als moment van levering.

9.17 In het geval dat Cirres een RMA verleent na een RMA-aanvraag van wederpartij voor Conform overeenkomst geleverde producten en de producten in overeenstemming met de “RMA en condities” door Cirres in ontvangst zijn genomen en na behandeling zijn geaccepteerd, dan komen de kosten van restocking en administratiekosten daarvan voor rekening van wederpartij. De kosten bedragen bij ongeopende verpakking van de producten 20% en bij geopende verpakking 25% van de verkoopwaarde, met een minimum van Euro 60,00 (zestig Euro) per geval (c.q. product).

9.18 Na verkrijging van een RMA voor onder “Conform overeenkomst” vallende producten dient wederpartij er voor zorg te dragen dat de producten voor verzending gereed staan zoals beschreven bij art. 9.36.a van deze appendix.

Niet conform overeenkomst geleverde producten:
9.19
Indien wederpartij “Niet conform overeenkomst” geleverde producten’ aan Cirres retour wenst te sturen kan dit enkel geschieden na uitdrukkelijke goedkeuring door Cirres en door middel van een RMA-aanvraag en onder de toepasselijkheid van de “RMA en condities”.

9.20 Indien wederpartij een RMA-aanvraag indient waarbij sprake is van Niet Conform vereenkomst geleverde producten waar Cirres een RMA op heeft verleend en er aan de buitenzijde van de verpakking duidelijk herkenbaar sprake is van Niet Conform overeenkomst geleverde producten, dan dienen deze producten, inclusief alle accessoires, als nieuw, onbeschadigd, zonder verbroken zegels en in de onbeschadigde ongeopende originele verpakking en overeenkomstig de RMA en de instructies van Cirres te worden geretourneerd. Ingeval er bij en/of zijdens wederpartij schade is ontstaan die voorkomen had kunnen worden rekent Cirres minimaal 10% van de verkoopprijs ter compensatie van de ontstane schade.

9.21 a. Wederpartij dient een RMA-aanvraag voor het retour zenden van geleverde producten binnen de termijn van 5 dagen na de op de betreffende factuur genoemde leverdatum bij Cirres te hebben ingediend.
b. Daar waar er geen sprake is van een vermelde leveringsdatum op de factuur geldt de factuurdatum als ingangsdatum, tenzij middels verzendbewijs een eerdere leveringsdatum van Cirres aantoonbaar is, dan geldt de daarop genoemde leveringsdatum als moment van levering.

9.22 Na verkrijging van een RMA voor onder “Niet conform overeenkomst” vallende producten dient wederpartij er voor zorg te dragen dat de producten voor verzending gereed staan zoals beschreven bij art. 9.36.a van deze appendix.

Transportschade:

9.23 Indien wederpartij met “Transportschade” geleverde producten aan Cirres retour wenst te sturen kan dit enkel geschieden na uitdrukkelijke goedkeuring door Cirres en door middel van een RMA- aanvraag en onder de toepasselijkheid van de “RMA en condities”.

9.24 Met Transportschade geleverde producten komen uitsluitend in aanmerking voor een RMA op grond van Transportschade, indien de producten voor rekening en risico van Cirres aan wederpartij zijn gezonden en er sprake is van transportschade. Voor zover de schade geacht wordt terstond bij het in ontvangst nemen zichtbaar te zijn, dient de schade tevens vermeld te zijn op een door of zijdens wederpartij getekende vrachtbrief/afleverbewijs.

9.25 a. Wanneer wederpartij de producten waarop de transportschade betrekking heeft aan Cirres wenst te retourneren, dan dient wederpartij een RMA-aanvraag voor het retour zenden van geleverde producten binnen de termijn van 2 werkdagen na de op de betreffende factuur genoemde leverdatum bij Cirres ingediend te hebben.
b. Daar waar er geen sprake is van een vermelde leveringsdatum op de factuur geldt de factuurdatum als ingangsdatum, tenzij middels verzendbewijs een eerdere leveringsdatum van Cirres aantoonbaar is, dan geldt de daarop genoemde leveringsdatum als moment van levering.

9.26 Indien wederpartij een RMA-aanvraag indient waarbij sprake is van transportschade aan de geleverde producten waar Cirres een RMA op heeft verleend en er aan de buitenzijde van de verpakking duidelijk zichtbaar sprake is van transportschade, dan dienen deze producten, zonder toebrenging van verdere schade en inclusief alle accessoires, zonder verbroken zegels en in de ongeopende originele verpakking en overeenkomstig de RMA en de instructies van Cirres te worden geretourneerd. Ingeval verdere schade is ontstaan die voorkomen had kunnen worden rekent Cirres minimaal 10% van de verkoopprijs ter compensatie van de ontstane schade.

9.27 Na verkrijging van een RMA voor onder “Transportschade” vallende producten dient wederpartij er voor zorg te dragen dat de producten voor verzending gereed staan zoals beschreven bij art. 9.36.a van deze appendix.

Proef- en/of zichtzending:

9.28 Indien wederpartij voor “Proef- en/of zichtzending” geleverde producten aan Cirres retour wenst te sturen kan dit enkel geschieden na uitdrukkelijke goedkeuring door Cirres en door middel van een RMA-aanvraag en onder de toepasselijkheid van de “RMA en condities”.

9.29 Indien tussen Cirres en wederpartij is overeengekomen, dat wederpartij gehouden is de eerder door hem van Cirres op proef en/of op zicht ontvangen producten te retourneren, dan dient wederpartij dit binnen de met Cirres overeengekomen termijn, dan wel binnen de termijn van kennisgeving door Cirres, een RMA-aanvraag in te dienen. Is er geen uitdrukkelijke termijn overeengekomen of bij kennisgeving genoemd, dan dient de RMA-aanvraag binnen 5 dagen nadat het retour zenden is overeengekomen dan wel na kennisgeving door Cirres bij Cirres te zijn ingediend.

9.30 Na verkrijging van een RMA voor onder “Proef en/of zichtzending” vallende producten dient wederpartij er voor zorg te dragen dat de producten voor verzending gereed staan zoals beschreven bij art. 9.36.a van deze appendix.

Overige algemene bepalingen:

9.31 Het transport van alle door wederpartij onder RMA retour te zenden producten wordt door Cirres verzorgd, met uitzondering van retour te zenden producten die vallen onder de toepasselijkheid van de Carry-in garantie en producten waarbij sprake is van een DOA. In de voornoemde uitzonderingsgevallen wordt het transport zelf door wederpartij verzorgd.

In die gevallen waarin wederpartij het transport regelt reizen de producten voor rekening en risico van wederpartij.

9.32 Daar waar Cirres het transport verzorgd reizen de producten voor rekening en risico van wederpartij, met uitzondering van producten waarop de Pick-up en return garantie van toepassing is en de Niet conform overeenkomst geleverde producten. Bij Pick-up en return garantie zijn namelijk (uitsluitend) de kosten van het transport voor rekening van Cirres en bij de Niet conform overeenkomst door Cirres geleverde producten zijn de kosten alsmede het risico van het transport voor Cirres.

9.33 De door Cirres onder garantie ingenomen producten verblijven in alle gevallen bij Cirres en/of de door haar ingeschakelde derde voor rekening en risico van wederpartij, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.34 Cirres is op geen enkele wijze en in geen enkele vorm door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk voor:

a. de tekortkomingen in de verpakking van de retour te zenden producten en de gevolgen die daaruit, zowel tijdens als na het transport, kunnen voortvloeien. Cirres is dan ook niet gehouden om de deugdelijkheid van de verpakking voorafgaand en tijdens het transport te controleren. Wederpartij blijft zelfstandig verantwoordelijk voor het op deugdelijke wijze voor transport verpakken van de retour te zenden producten en is daarnaast verplicht de maatregelen te nemen, zoals beschreven in artikel 9.37.
b. het verlies aan, dan wel de openbaring van informatie en/of functionaliteiten op de hiervoor in deze appendix bedoelde producten, gedurende de duur dat Cirres deze producten in behandeling en/of onder zich heeft, dan wel wanneer deze onder haar verantwoording bij een door haar ingeschakelde derde verblijven. Wederpartij blijft zelfstandig verantwoordelijk voor de dataveiligheid en is gehouden om tijdig zorg te dragen voor een adequate opslag van de hiervoor bedoelde informatie en/of functionaliteiten en is daarnaast verplicht de maatregelen te nemen, zoals beschreven in artikel 9.37.

9.35 Cirres streeft ernaar om de door haar van wederpartij retour ontvangen producten, die vallen “Buiten garantie”, na haar controle in haar magazijn binnen ca. 10 werkdagen technisch-administratief af te handelen en zo daar sprake van is wederpartij een creditnota te sturen.

Verplichtingen wederpartij
9.36 a.
Daar waar Cirres aan wederpartij een RMA afgeeft, dienen de producten waarbij Cirres het transport verzorgt uiterlijk binnen 5 werkdagen na afgiftedatum van de RMA voor transport goed bereikbaar op de begane grond (zie onder Transport art. 6 gemeenschappelijke gedeelte) gereed te staan, maar in ieder geval op het tijdstip van ophalen door of zijdens Cirres
b. Daar waar Cirres aan wederpartij een RMA met betrekking tot een DOA of Carry-in garantie een RMA afgeeft, dienen de producten waarvoor wederpartij het transport regelt binnen 5 werkdagen na afgiftedatum van de RMA door Cirres op het door haar geïnstrueerde adres ontvangen zijn.

9.37 Wederpartij is na verkrijging van een RMA van Cirres gehouden de volgende maatregelen te nemen voorafgaand aan de retournering van de producten volgens de RMA en condities:

 • –  Wederpartij dient een back up van de data en/of functionaliteiten te maken voor zover het informatie dragende producten betreft;
 • –  Wederpartij dient zorg te dragen voor de vereiste deugdelijke transportverpakking als hiervoor in deze appendix benoemd;
 • –  Toners, en papier in de papierladers en dergelijke dienen te worden verwijderd;
 • –  Bios wachtwoorden dienen aan Cirres verstrekt te zijn;
 • –  Toegangsbeveiligingen, zoals bijvoorbeeld, wachtwoorden, pincodes en dergelijke dienen verwijderd te zijn.

9.38 Wederpartij is gehouden om voor transport het door hem van Cirres verkregen RMA- autorisatieformulier duidelijk zichtbaar en deugdelijk aan de buitenzijde van de (transport)verpakking aan te brengen; dus ook in die gevallen, dat het transport door wederpartij zelf verzorgd dient te worden.

Rechten Cirres
9.39 a.
Cirres heeft het recht en zal dit recht (doorgaans) toepassen om producten die niet volgens de instructies en/of RMA condities van Cirres retour worden gezonden en/of waarvan de staat van de door wederpartij retour gezonden producten en/of de verpakking daarvan daartoe voor haar aanleiding geeft, te weigeren en/of te retourneren, zonder dat Cirres door en/of zijdens wederpartij hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld kan worden. Het hier bedoelde retour zenden door Cirres aan wederpartij geschiedt voor rekening en risico van wederpartij, met inbegrip van de eventuele kosten van het herverpakken.
b. Indien Cirres de aan haar retour gezonden producten waarvan de staat en/of verpakking ondeugdelijk is, niettemin accepteert, dan heeft zij het recht om, daar waar creditering is overeengekomen de waarde overeenkomstig aan te passen.

9.40 Daar waar wederpartij in strijd met de instructies van Cirres en/of de RMA condities, producten aan Cirres retourneert en/of na onderzoek van het geretourneerde goed blijkt dat de opgegeven grond waarvoor de RMA is afgegeven ontbreekt, bijvoorbeeld ingeval er geen sprake blijkt te zijn van; garantie, DOA, Niet conform overeenkomst geleverd producten en dergelijke, zulks overigens naar oordeel van Cirres, is Cirres gerechtigd om wederpartij naast de eventuele verzendkosten bij retourzending aan wederpartij tevens onderzoeks- en/of handelingskosten en dergelijke in rekening te brengen met een minimum van Euro 50,00 (vijftig Euro) per geval (c.q. product).

9.41 Daar waar Cirres een RMA verleent voor door wederpartij retour te zenden producten waarop Fabrieksgarantie van toepassing is, dan wel mede van toepassing is dan is Cirres gerechtigd om de op dat moment geldende voorwaarden en procedure die deze fabrikant te dezer zake stelt als conditie voor het verlenen van een RMA geheel of gedeeltelijk in te brengen.

9.42 Voorgaande rechten gelden onverminderd alle overige rechten van Cirres bij wet en deze algemene voorwaarden geregeld.

APPENDIX 10: ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

Zonder af te doen aan het bepaalde in art. 16 Algemeen deel geldt:

10.1 De garantieduur voor vanuit Cirres verleende garantie bedraagt maximaal 3 maanden aansluitend op de datum van levering van de betreffende producten, zoals op de factuur van Cirres staat vermeld, tenzij de duur uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De garantie loopt automatisch af aan het einde van de overeengekomen garantieperiode.

Daar waar er geen sprake is van een vermelde leveringsdatum op de factuur geldt de factuurdatum als ingangsdatum voor de garantietermijn, tenzij middels verzendbewijs een eerdere leveringsdatum aantoonbaar is, dan geldt de daarop genoemde leveringsdatum als ingangsdatum van de garantie.

10.2 Cirres neemt, ten aanzien van de door haar onder garantie geleverde producten, uitsluitend een beroep op garantie door wederpartij in behandeling, wanneer de betreffende producten door wederpartij aan Cirres retour worden gezonden en hiertoe binnen de garantieperiode een retouraanvraag is gedaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of door Cirres is geïnstrueerd. Het retour zenden kan enkel geschieden door middel van een RMA-aanvraag en onder de toepasselijkheid van de “RMA en condities” als beschreven in appendix 9.

10.3 Er kan nimmer sprake zijn van een dubbel verleende garantie. Ingeval er om welke reden dan ook toch sprake is van de afgifte van dubbele garantie; één vanuit de fabrikanten één vanuit Cirres, dan is enkel de Fabrieksgarantie toepasselijk. Wederpartij kan alsdan geen rechten aan de door Cirres verleende garantie ontlenen voor gedurende de duur dat beide garanties zijn afgegeven.

10.4 Aan het in behandeling nemen en de wijze van afhandeling van een garantie dan wel het goedkeuren van de RMA-aanvraag door Cirres kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

10.5 Een beroep door en/of zijdens wederpartij op een door Cirres verleende garantie stuit de overeengekomen garantieperiode niet. Aan een door Cirres verleende garantie kan door en/of zijdens wederpartij bij toekomstige al dan niet vergelijkbare aankopen geen rechten worden ontleend, ook niet wanneer er aan derden wel garantie werd en/of wordt verleend.

10.6. Daar waar er sprake is van een door Cirres verleende garantie en wederpartij doet daar een beroep op, dan kan eerst na definitieve vaststelling van de aard van de klacht door Cirres worden bepaald of de klacht op het geleverde product onder de toepasselijkheid van de garantie valt.

10.7 Valt de klacht niet onder de toepasselijkheid van de garantie en Cirres heeft op verzoek van en/of zijdens wederpartij voorafgaand aan de definitieve vaststelling vervangende producten aan wederpartij geleverd, dan heeft Cirres het recht om over de duur dat wederpartij het vervangende product onder zich heeft, met inbegrip van het retourtransport, wederpartij daarvoor kosten in rekening te brengen, welke gelijk liggen aan de normaal voor dat product geldende huurpenningen bij Cirres.

10.8 Cirres heeft het recht om wederpartij naast eventuele verzendkosten de extra onderzoeks- /handelingskosten met een minimum van Euro 50,00 (vijftig Euro) per geval (c.q. product) in rekening te brengen, die zij heeft gemaakt met betrekking tot het onterecht beroep van wederpartij op een door Cirres verleende garantie.

10.9 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Cirres en wederpartij regelt wederpartij, bij een door Cirres verleende garantie, het transport naar en vanaf Cirres voor het verzenden van de producten waarop een beroep op garantie wordt gedaan en draagt zij hiervoor het risico en de kosten (zgn. Carry-in garantie).

10.10 Cirres regelt bij een door Cirres verleende garantie slechts het transport naar en vanaf Cirres voor het verzenden van de producten waarop een beroep op garantie wordt gedaan voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen (zgn. Pick-up & Return garantie). Cirres draagt onder uitsluiting van het transportrisico in dat geval enkel de kosten van het transport.

10.11 De producten waarbij een beroep op garantie wordt gedaan en de eventuele vervangende producten, zo daarvan sprake is, reizen voor rekening en risico van wederpartij. Dit betekent onder meer, dat bij verzending aan Cirres, of aan haar leverancier, rechtstreeks of onrechtstreeks, dit franco dient te geschieden en bij verzending aan wederpartij door Cirres vanaf haar bedrijf, dan wel een andere door haar te bepalen locatie, als af bedrijf.

10.12 De door Cirres verleende garantie betreft een inspanningsverplichting en kan herstel of vervanging (van gelijksoortige ofwel functioneel gelijksoortige producten), dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de betreffende producten bevatten, zulks naar keuze van Cirres.

10.13 Door voldoening aan één van de hiervoor bij 10.12 genoemde prestaties is Cirres ter zake haar garantieverplichtingen volledig gekweten.

10.14 Het recht op garantie op de door Cirres verleende garantie vervalt wanneer deze, zulks naar inzicht van Cirres, gebaseerd is op oneigenlijk verzoek of een vermoeden daarvan; bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, indien:

 • –  Er op de factuur iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
 • –  Het model- (type) of productie- (serie) nummer op het product is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
 • –  Er reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde (service)organisaties of personen.
 • –  Er sprake is van oneigenlijk gebruik.
 • –  Er een defect een gevolg is van onheil van buitenaf, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, blikseminslag, wateroverlast, brand, onachtzaamheid, verkeerd of oneigenlijk gebruik, ondeskundig gebruik, gebruik in een product onvriendelijke omgeving, bij het blootstellen aan extreme temperaturen en piekspanning en toedoen door dieren.
 • –  Er een defect is veroorzaakt door aangesloten randapparatuur, toebehoren of gebruiksmaterialen anders dan door de fabrikant voorgeschreven.
 • –  Er een defect is veroorzaakt door software- of configuratie problemen.
 • –  Er sprake is van overbelast gebruik.
 • –  Het product defect is door normale slijtage van vervangbare onderdelen.
 • –  Het product wordt gebruikt in een land waarvoor het niet is ontworpen, geproduceerd of goedgekeurd en daardoor, bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, niet voldoet aan lokale of nationale technische normen die van kracht zijn.
 • –  De producten waarop het garantieverzoek plaatsvindt zijn doorverkocht.
 • –  De wederpartij op enigerlei wijze jegens Cirres in verzuim, of in gebreke is.

10.15 Software en verbruiksartikelen zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, batterijen, toner cartridge, inktlinten, bon-rollen discpacks en geheugendragers vallen nimmer onder een door Cirres verleende garantie.

10.16 Cirres is niet verplicht, om voor de duur waarop zij de onder de door haar verleende garantie vallende producten voor garantieverlening onder zich heeft, vervangende producten aan wederpartij ter beschikking te stellen. Daar waar zij dergelijke producten aan wederpartij ter beschikking stelt dan vallen deze niet onder de garantie.

10.17 Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge de door Cirres verleende garantie worden vervangen, worden als gevolg van de garantieverlening het volle eigendom van Cirres.

10.18 De onder garantie ter reparatie ingenomen producten verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij Cirres of bij een door Cirres hiervoor ingeschakelde derde, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

10.19 Cirres is op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor het verlies aan dan wel de openbaring van informatie en/of functionaliteiten op de hiervoor in deze appendix bedoelde producten gedurende de duur dat Cirres deze producten in behandeling en/of onder zich heeft, dan wel wanneer deze onder haar verantwoording bij de door haar ingeschakelde derde verblijven. Wederpartij blijft zelfstandig verantwoordelijk voor de dataveiligheid en is gehouden om tijdig zorg te dragen voor een adequate opslag van de hiervoor bedoelde informatie en/of functionaliteiten.

10.20 Cirres is ook bij een door en/of zijdens wederpartij al dan niet terecht ingebracht beroep op garantie nimmer aansprakelijk voor verdergaande verplichtingen als hiervoor in dit artikel beschreven. Zij is dus ook niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade die er door wederpartij en/of die er zijdens wederpartij werd geleden en/of nog zal worden geleden.

10.21 De door Cirres aan wederpartij verleende garantie vervalt automatisch op het moment dat wederpartij de betreffende producten aan derden vervreemdt en/of voor gebruik aan derden overdraagt.

10.22Voor pre-owned en refurbished apparatuur van het merk Cisco Systems en/of Cisco Systems apparatuur verkregen buiten het geautoriseerde verkoopkanaal om (i.e. “new in box” or “out of channel” apparatuur) geldt een garantietermijn van 90 dagen na factuurdatum op de hardware bij normaal gebruik en onderhoud.